top of page
Zvyšování zbraní

All about child development in one place

scroll.gif

Připravte svého předškoláka do školy a dopřejte mu hladký nástup do první třídy

 

Tento on-line kurz je pro děti předškolního věku, protože mnohé problémy, které vidíme ve školním věku, je možné vyřešit již ve věku předškolním. Tento program je ideální pro děti rok nebo dva před nástupem do školy a pro děti s odkladem školní docházky.

Z výzkumu, který jsem v roce 2020 dělala v rámci své doktorské práce na Pedagogické fakultě University Karlovy vyplývá, že u přibližně 55 procent dětí ve věku od 5 do 8 let přetrvávají nějaké primární reflexy. U většiny dětí je to v tak malé míře, že primární reflexy pravděpodobně věkem samy vymizí, ale i tak mohou ztížit začátek školní docházky. Výzkum dále ukázal, že u 12 procent dětí přetrvávaly primární reflexy v tak velké míře, že samy už nemohou vymizet a je pravděpodobné, že tyto děti budou mít problémy ve škole. například s (grafo) motorikou, soustředěním, zrakovém a sluchovém vnímání. U dětí s poruchami učení primární reflexy vždy přetrvávají.

Co ovlivňují přetrvávající primární reflexy ve škole?

psani.png

(Grafo) motoriku

Primární reflexy mohou negativně ovlivnit jak hrubou, tak jemnou grafomotoriku a koordinaci pohybů.

soustredeni.png

Soustředění

Správné soustředění je klíčové pro snadné zvládnutí a zapamatování učiva.

Zrakové vnímání

... je důležité pro to, aby děti např. poznali rozdíly mezi písmeny "b" a "d".

sluch.png

Sluchové vnímání

... je potřebné pro to, aby děti správně slyšely, co paní učitelka diktuje.

Dítě s přetrvávajícími primárními reflexy může mít také problém s prostorovým vnímáním, což je předpoklad pro pochopení prostorových vztahů (tj. schopnost poznat co je nahoře, dole, vlevo, vpravo), z čehož též vychází pochopení dalších vztahů jako je první a poslední, více a méně, násobení a dělení, jinými slovy to ovlivní pochopení matematických operací.

Program Skoro školákem má za cíl všechny tyto oblasti podpořit a rozvíjet.

Kdo vá​s kurzem bude provázet?

PhDr. Marja Volemanová, PhD.

  • původem jsem z Nizozemí

  • od roku 1999 žiji v Praze, kde jsem vystudovala obor fyzioterapie a později též speciální pedagogiku na PedF UK v Praze, kde jsem v roce 2020 obhájila i svoji disertační práci "Neuro-vývojová stimulace v práci speciálního pedagoga"

  • od roku 2009 pracuji ve vlastním poradenském zařízení, kde se zabývám především Neuro-vývojovou stimulací, speciální pedagogikou a fyzioterapií

  • Institut neuro- vývojové terapie a stimulace jsem založila v roce 2015 a v roce 2022 jsem jej rozšířila a přejmenovala na Cortex Academy 

  • pravidelně organizuji kurzy a přednášky o přetrvávajících primárních reflexech 

  • napsala jsem o přetrvávajících primárních reflexech tři knihy a několik vědeckých článků

Volemanova_edited.jpg

Myšlenku na vytvoření programu Skoro školákem jsem dostala v době Covidových lockdownů, když jsme najednou nemohli děti přijmout do poraden, nefungovaly školní přípravné kroužky ani pohybové aktivity. Měla jsem proto potřebu něco nabídnout rodičům, aby věděli, jak mohou kvalitně podpořit svoje dítě sami, doma.

Jak kurz probíhá?

Program je rozdělen do 30 týdnů. Každý týden dostanete úkoly, které pak s dítětem budete v daném týdnu dělat. Úkoly jsou popsané slovně, ale můžete se podívat i na video, kde jsem úkoly dělala s jednou předškolačkou.

Na začátku je program více zaměřen na hrubou motoriku, koordinaci pohybů a pochopení prostorových vztahů. Postupně přidáme úkoly na jemnou motoriku a grafomotoriku, na zrakové a sluchové vnímání, na soustředění a na paměť.

Snažila jsem se ale, aby úkoly byly také zábavné, abyste cvičení měli jako příjemně strávený čas se svým dítětem. Budeme tedy skákat, válet sudy, vyrábět náhrdelníky, házet míčem, kreslit a hrát různé hry tak, abyste měli celý (před)školní rok co dělat a postupně rozvíjeli u svého dítěte všechny oblasti, které potřebuje pro úspěšný vstup do školní docházky.

Představení a ukázka z kurzu

1. Clear instructions and a video every week 

2. We inhibit primary reflexes, improve graphomotor skills, visual and auditory perception, concentration and pre-mathematical ideas, all within one comprehensive program

3. You can do everything yourself from the comfort of your home 

The price of the entire 30-week course is 4900 CZK/ 215 Euro (including VAT)

Užijte si každý den cca 10 minut společného hraní se svým předškolákem a dopřejte mu hladký nástup do první třídy!

Image by Rachel Forrez

Want to learn even more about primary reflexes?

kniha-marja-volemanova.png

Order my book Persistent Primary Reflexes. In the Czech environment, it is a unique publication about persistent primary reflexes and is intended for a wide range of readers and especially for those who are trying to solve the cause of the exponentially increasing problems with learning and behavior of today's children.

The price of the book is 490 CZK

Postage in the czech republic: 90 CZK, postage to abroad depends on the country

marja.jpg

PhDr. Marja Volemanová, PhD.

bottom of page