top of page

Certifikovaná pracoviště NVS

Podívejte se, kde můžete najít ve vašem okolí certifikované poskytovatele Neuro-vývojové stimulace.

Mapa certifikovaných pracovišť

Praha

Praha

Rehabilitační klinika Fyzioland – Praha

 

Fyzioland je rehabilitační klinika poskytující ergoterapii a fyzioterapii pro dětí a dospělé.

 

V dětské ergoterapii se věnujeme dětem s neuro-vývojovými poruchami, obtížemi spojenými s poruchou senzorického zpracování, dyspraxií a vývojovou dysfázií, sníženou schopností koncentrace pozornosti, nerovnoměrným psychomotorickým vývojem, poruchou autistického spektra a s odmítáním určitých složek potravy. V rámci ergoterapie využíváme metodu Senzorické integrace, program Neuro-vývojové stimulace, Handle a Snoezelen prvků. Ergoterapie v kombinaci s fyzioterapií umožňuje dítěti komplexní (senzorický, kognitivní a pohybový) rozvoj.

 

Hra a zábava je náš hlavní prostředek k terapii!

Kontaktní informace:

Fyzioland s.r.o.

+420 775 910 749

info@fyzioland.cz

www.fyzioland.cz/

fyzioland.png

Denisa Červinková – Praha

Jsem speciální pedagožka s dlouholetou praxi. Začínala jsem jako školní speciální pedagožka a posléze jsem přes deset let pracovala v pedagogicko- psychologické poradně.
Specializuji se na specifické poruchy učení, obtíže v chování a předškolní přípravu. Opírám se dlouhodobě o percepčně motorický trénink a trénink sociálních dovednosti z použití videonahrávky. V posledních letech hojně využívám NVS.

Kontaktní informace:

Mgr. Denisa Červinková

+420 739 662 740

cervinkovappp@seznam.cz

Logo  dobromysl bez pozadí.png

Petra Ibrahimová, speciální pedagog - Praha (CZ, English)

 

Mými klienty jsou nejčastěji děti

  • s různými těžkostmi ve vývoji od 4 let ( PAS, ADHD, ADD, logopedické potíže, apod.)

  • v předškolním věku nebo s odkladem školní docházky jako součást přípravy na 1.třídu

  • ve školním věku s těžkostmi v učení a chování 

  • pro děti z cizojazyčného prostředí ( posílení jazykového citu )

  • pro školní děti, které jsou slabé ve čtení a psaní v prvních letech školní docházky

  • za účelem osobního rozvoje ( rozvoj pozornosti, vnitřní motivace a sebedůvěry, dovednost pracovat s chybou,  používání efektivních strategií při řešení problému, rozvoj emoční inteligence, organizace a plánování)

 

Na každou konzultaci, diagnostiku, terapii či lekci za Vámi přijedu k Vám domů nebo kamkoliv, kde se Vaše dítě cítí příjemně. 

Vedle Neuro - vývojové stimulace  jsem certifikovaným canisterapeutem, lektorem Feuersteinova instrumentálního obohacování, Elkoninovy metody rozvoje jazykových schopností, programů KUPOZ, KUPREV, HYPO, EDUSTIM a dalších. 

Kontaktní informace:

Petra Ibrahimová

+420 602 552 839

www.specialniucitelka.cz
info@specialniucitelka.cz

logo_specialni_ucitelka_blue_50mm.png

Poradna NVS Matoušková

V poradně se zaměřujeme na odstranění, případně zmírnění problémů s učením, chováním a soustředěním, které jsou zapříčiněny přetrvávajícími primárními reflexy. Využíváme u toho nejnovější poznatky z oblasti neuro-vývojové stimulace. Poskytujeme odbornou péči dětem předškolního i školního věku s poruchami DYS, ADHD, ADD, PAS. Nabízíme i odborné rodinné poradenství ohledně diagnostiky a speciálně vzdělávacích potřeb dítěte.

Kontaktní informace:

Mgr. Drahomíra Matoušková 
+420 736 437 011
info@poradna-matouskova.cz
https://poradna-matouskova.cz/

Poradna u Krásné paní

Poradna u Krásné paní provozuje speciálně pedagogickou praxi pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami. Péče o malé klienty a jejich rodiče je nastavena celostně a také s využitím principů pedagogického systému doktorky Marie Montessori. Poskytuje poradenství rodičům v oblasti problematiky přetrvávajících primárních reflexů, komunikačních obtíží dítěte, poruch učení aj. Zaměřuje se na diagnostiku předškolních dovedností dítěte, problematiku školní neúspěšnosti, případně konzultační činnost k možnostem a volbě vhodného výchovně-vzdělávacího zařízení pro dítě.
Prioritou pro mě je péče o každé dítě a každého rodiče.

 

Speciálně pedagogickou praxi najdete v Praze 5 v Košířích (zastávka Klamovka).

Kontaktní informace:

Mgr. Dagmar Krásná
Soukromá speciální pedagožka

 

Pod radnicí 3, 150 00 Praha 5
www.poradnaukrasnepani.cz
+420 737 501 300

Logo_Dáša.jpg

Spokojenystart.cz, Mgr. Martina Vojtíšková - Říčany u Prahy

Martina působí ve své soukromé praxi Spokojenystart.cz v Říčanech u Prahy jako logopedický preventista s celostním přístupem.

 

Primárně se zaměřuje na děti v předškolním a mladším školním věku a jejím hlavním cílem je podpora zdravého vývoje komunikačních dovedností a psychomotorického vývoje.

 

V praxi využívá zejména metody Neuro-vývojové stimulace, Handle přístupu a metody Elkonina.

Kontaktní informace:

Mgr. Martina Vojtíšková
Email: info@spokojenystart.cz
Tel.: +420 725 830 030
www.spokojenystart.cz

image.png.webp
Střed

Středočeský kraj

Logopedie Statenice, Mgr. Markéta Hrušková- Statenice

 

Klinická logopedka Markéta Hrušková poskytuje odbornou logopedickou péči, Neuro-vývojovou stimulaci a speciálně-pedagogickou péči (orientační vyšetření školní zralosti, předškolní příprava a nápravná cvičení u dětí se specifickými vývojovými poruchami učení)

 

Kontaktní informace:

+420 775 037 612
logopedie.hruskova@gmail.com

PhDr. Vlaďka Pirichová

Soukromá speciálně pedagogická praxe - Mníšek pod Brdy

 

Ve své praxi nabízím pomoc rodičům a dětem, zejména pokud se setkávají s neúspěchem ve škole. Během svého života jsem učila v běžných třídách, ale i ve třídách pro děti s poruchami učení. Působila jsem také na základní škole jako školní speciální pedagog. Vždy jsem inklinovala ke svobodnému učení, proto jsem se skupinou rodičů v Mníšku pod Brdy iniciovala vzdělávací program Začít spolu na zdejší základní škole. Své děti vzdělávám doma, a to byl také jeden z důvodů, proč jsem s kolegyní založila Podbrdský klub – svobodnou cestou, který je určen právě pro domškoláky.

Ve své praxi využívám mnoho podpůrných programů, které napomáhají k úspěchu při vzdělávání.

Kontaktní informace:

PhDr. Vlaďka Pirichová

vladka.pirichova@gmail.com

https://vladkapirichova.cms.webnode.cz/

SCH_9972 kopieII.jpg

Mgr. Dana Zábranská- Mladá Boleslav

 

Mgr. Dana Zábranská se věnuje převážně dětem se specifickými poruchami učení a chování. Je majitelkou Baby clubu Lachtánek, kde se intenzivně 20 let věnovala výuce kojeneckého plavání i rozvoji dětského vývoje z pohledu správného psychomotorického vývoje. V posledních letech pracovala i jako učitelka na 1.stupni ZŠ. Nyní působí jako speciální pedagožka na základní škole.

Ve své soukromé praxi, která je v Mladé Boleslavi certifikovaným pracovištěm NVS, poskytuje diagnostiku, následující intervenci i péči dětem s obtížemi při zvládání školních povinností i dospělým. V neposlední době i dětem předškolního věku. Ve své práci využívám mnoho reedukačních programů, mezi nimi i program Pohybem se učíme, který je zaměřený na inhibici přetrvávajících primárních reflexů. Služby jsou nyní zaměřeny i na doučování žáků a přípravu k přijímacím zkouškám. Nabídku poskytovaných služeb i programů najdete na osobních stránkách http://poradenstvi.lachtanek.cz

Kontaktní informace:

Mgr. Dana Zábranská

+420 734 273 007
d.zabranska@seznam.cz
http://poradenstvi.lachtanek.cz

Alena Urbanová - Kolín, Poděbrady

 

Učitelka mateřské školy, logopedická preventistka, dlouhodobě pracující s rozvojem fonematického uvědomování dle Elkonina.
 

Při své práci se ve volném čase věnuje dětem v předškolním a školním věku, nápravám jejich obtíží ve vzdělávacím procesu celostním přístupem. Zaměřuje se na komplexní rozvoj dětí s využitím především metody Neuro-vývojové stimulace a Handle přístupu.

Kontaktní informace:

Alena Urbanová

777 041 661 (volat po 16.hodině)
info@nvskolin.cz

https://nvskolin.cz/

Mgr. et Mgr. Kateřina Brabcová- Benešov

 

Katka působí v rámci soukromé speciálně pedagogické praxe ve Výukovém centru Tímea, které se nachází v Benešově. Zaměřuje se primárně na děti v předškolním a mladším školním věku, kde se věnuje nápravě obtíží dětí ve vzdělávacím procesu. Při své práci využívá znalosti, které získala při vysokoškolském studiu ucelené rehabilitace, speciální pedagogiky a v dalších vzdělávacích kurzech (NVS, ELKONIN, KUPRev, KUPOZ, Kurz logopedické prevence, Stimulační program Maxík aj.)

Kontaktní informace:

Kateřina Brabcová

736 461 427

kf.brabcova@gmail.com

www.vyukovecentrum.cz

výukové centrum timea.png

Plzeňský kraj

plzensky-kraj

Mgr. Petra Janečková

Jsem speciální pedagožka a v oboru pracuji více než 30 let.
Během své praxe jsem působila v ústavním zařízení pro osoby s mentálním postižením, dále jako učitelka ve výchovném zařízení a nyní již mnoho let pracuji jako učitelka ve speciální škole.
Při své práci se ve volném čase věnuji dětem v předškolním a školním věku, nápravám jejich obtíží ve vzdělávacím procesu.

 

Ve své práci využívám mnoho reedukačních programů, propojuji poznatky a zkušenosti z Neurovývojové stimulace, Handle přístupu, Bazální stimulace, Bilaterální integrace, ze Specializačního studia pro logopedy ve školství.
Společně se mnou pracuje kolegyně Bc. Pavlína Vondrašová, kterou se mi podařilo získat pro další vzdělávání a pro spolupráci se mnou.

Kontaktní informace:

Mgr. Petra Janečková

+420 603 972 279
petrajanecek@seznam.cz

Originál logo Janečková_edited.png

Liberecký kraj

Liberec

Denisa Žáková- Nový Bor

Na základní škole v Novém Boru se Denisa Žáková věnuje prevenci, diagnostice a nápravě poruch učení a chování celostním přístupem. U dětí řeší například nepozornost, špatný školní výkon, projevy ADHD, PAS, specifické poruchy učení.

Při práci využívá metodu Neuro-vývojové stimulace, nápravu dílčích oslabení výkonu (DOV), sestavuje individuální relaxační cviky, zabývá se psychosomatickými souvislostmi včetně práce s ranými traumaty. Spolupracuje s mnoha odborníky, převážně z oblasti psychologie a speciální pedagogiky.

Kontaktní informace:

Denisa Žáková

777 997 360
zakova@zsnamesti.cz

KidStim, každý den trochu! – Liberec

 

KidStim pomáhá dětem, které trápí školní nebo sociální neúspěšnost. Pracuje s poruchami učení, ADHD, ADD, s vývojovou dysfázií, s dětmi, které mají s obtíže v oblasti pohybu. Učíme rodiče, jak se učit se svými dětmi, aby jim před stěžejními školními testy, dokázali být oporou. Učíme také děti, jak se učit se svými rodiči a nezbláznit se z nich. KidStim dále rozvíjí intelekt předškoláků a podporuje děti v efektivní práci během ročního odkladu školní docházky.

 

Sympatizuje s námi liberecká PPP, logopedická poradna a podporu máme též v liberecké nemocnici na dětské rehabilitaci.

 

Tak pojďte s námi, každý den trochu.

Kontaktní informace:

KidStim

Mgr. Ludmila Vrbová Řepková

+420 776 732 003

kidstimtrochu@gmail.com

www.kidstim.info

Ústecký kraj

Ústecký kraj

Poradenství KidPlan – Litoměřice

 

Poradenství - KidPlan je soukromé poradenské pracoviště v Litoměřicích. K tomuto oboru mě přivedl syn, který se narodil se středně těžkým mentálním postižením a na základě zkušeností a nelehké cesty k jeho rozvoji jsem se stala studentkou speciální pedagogiky. Hlavním cílem je poskytnout pomoc dětem, které na tom nejsou z hlediska vývoje úplně standardně. Po nějakou dobu jsem působila na škole běžného typu i na speciální škole jako asistent pedagoga. V současné době pracuji na pozici asistenta v Centru Terapie Autismu v Praze. Zkušenosti mám s dětmi s nejrůznějším postižením (PAS, OCD, VD, ADHD, ADD, SPU…). Spolupracuji s mnoha odborníky převážně z oblasti psychologie a speciální pedagogiky.

Kontaktní informace:

Poradenství – KidPlan

Kosmonautů 2021

Litoměřice

Petra Šnajdrová

+420 776 268 163

snajdrovapet@gmail.com

kid-plan.png

Jihočeský kraj

Jihočeský kraj

Daniela Litošová - Strakonice

Poradenství – Daniela Litošová, je soukromé poradenské pracoviště ve Strakonicích. Rodičům nabízím odbornou pomoc v oblasti neuro-vývojové stimulace. Odstranění, nebo zmírnění symptomů souvisejících s problémy chování, nebo učení, ale i konzultace ve směru rozvoje předškolního dítěte, vytvoření individuálních plánů rozvoje předškolního dítěte a orientaci v možnostech (kam se obrátit, když…) Zároveň pracuji jako lektorka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a lektorka přednášek pro rodiče.

Kontaktní informace:

Bc. Daniela Litošová

www.litosovadaniela.cz

+420 736 762 302

litosovadaniela@seznam.cz

Daniela Logo_Full Blue_edited.png

Jihomoravský kraj

Jihomorava

Edial centrum s.r.o.- Brno

Edial centrum s.r.o. je soukromé poradenské pracoviště v Brně. Centrum si klade za cíl prevenci, odstraňování nebo alespoň zmírňování symptomů souvisejících s problémy v chování a učení. Těmito problémy může být nepozornost, špatný školní výkon, který neodpovídá IQ dítěte, projevy AD(H)D, autistické prvky, příznaky různých specifických poruch učení a podobně.

 

Za tímto účelem využíváme metodu neuro-vývojové stimulace, EEG biofeedback a programy rozvíjející dílčí funkce dětí a žáků. Spolupracujeme s různými odborníky. V nejširší míře hlavně s odborníky z oblasti ortoptiky a logopedie.

Adresa:

Edial centrum s.r.o., Palackého třída 33, Brno

VCHOD PRŮJEZDEM DO 2.PATRA

Kontaktní informace:

+420 770661299
centrum@edial.cz

http://www.edial.cz

logo edial.png

CENTRUM SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PODPORY KOUZELEN- Kuřim

 

Centrum Kouzelen je bezpečný prostor pro děti a rodiče, kteří to nemají jednoduché. Děti s obtížemi ve škole. Děti, které nezažívají úspěch, protože jim v tom brání různé obtíže ve čtení, psaní a počítání. Děti neposedné i výbušné a také pro děti, které mají potíže s jídlem.

 

Poskytujeme speciálně pedagogickou péči, ve které propojujeme poznatky z neurovývojové stimulace, Handle přístupu, Snoezelen konceptu a konceptu hry s jídlem. Dětem se specifickými poruchami učení pomáháme v rámci individuálního doučování nalézt způsoby, jak si danou dovednost a znalost osvojit. Poskytujeme rovněž Snoezelen terapie a volnočasové aktivity. Pečujícím osobám, rodičům a pedagogickým pracovníkům nabízíme v rámci péče o dětskou klientelu vzdělávání a poradenství.

Adresa:

Náměstí 1. května 63, Kuřim 664 34

Kontaktní informace:

+420 724 303 201
rezervace@kouzelen.cz, dagmar@kouzelen.cz
http://www.kouzelen.cz

Centrum Chvilka s tužkou- Brno

 

Centrum Chvilka s tužkou je soukromé poradenské pracoviště v Brně věnující se rozvoji potenciálu dětských klientů, kteří se potýkají s nejrůznějšími obtížemi, nejčastěji výukovými a emočními. Poskytuje psychologickou a speciálně-pedagogickou podporu ve formě diagnostiky i následné intervence.

Pracujeme v týmu speciální pedagožka - psycholožka. Ke klientům přistupujeme komplexně, s respektem k jejich osobnosti i kontextu jejich rodinného prostředí. Podle typu řešené problematiky využíváme v našem přístupu zejména principů neuro-vývojové stimulace (neuro-motorický rozvoj, inhibice primárních reflexů), bilaterální integrace, sluchového tréninku JIAS (www.jias.sk), Metody instrumentálního uvědomování (a-t-c.cz) založené na metodě Feuersteinova instrumentálního obohacování (celkový kognitivní rozvoj) a D.B. Elkonina (rozvoj jazykových schopností). Úzce spolupracujeme rovněž s ortoptistou, fyzioterapeutem a podle potřeby s dalšími odborníky

Kontaktní informace:

PhDr. Lenka Štěpánková, Ph.D. a Mgr. Věra Pražáková

Adresa: Husova 13, 602 00 Brno
777 847 885, 777 576 602
chvilkastuzkou@seznam.cz

Edova poradna - Brno

Soukromé speciálně-pedagogické poradenství 

S čím pomůžeme? Primární reflexy, předškolní příprava, program Maxík, Elkonin, bilaterální integrace, reedukace čtení a psaní,…

Jak to děláme? Hlavně hravě, zábavně a s láskou!

Kontaktní informace:

Edova poradna

Sylva Vespalcová
+420 608928388
ahoj@edovaporadna.cz
www.edovaporadna.cz

eda_02.png

Soukromá speciálně pedagogická praxe Klára - Brno

 

Soukromá speciálně pedagogická praxe Klára provozovaná Mgr. Klárou Jabůrkovou poskytuje podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodičům. Cílem SSPPK je, aby mohlo každé dítě zažít úspěch a cítilo se při svém vzdělávání a ve svém životě dobře.

 

Pomocí individuálně sestavené podpory se zaměřuje na nápravu a zmírnění vzdělávacích obtíží souvisejících zejména s přetrvávajícími primárními reflexy, poruchami učení a pozornosti a PAS. Vítány jsou i děti s dalšími obtížemi a ty, jejichž obtíže zatím žádný oficiální název nemají

Kontaktní informace:

Mgr. Klára Jabůrková

776 396 418

jaburkova@sspp-klara.com

https://www.sspp-klara.com/

SSPPK logo.png

CETERAS s.r.o. - Centrum terapeutických služeb Brno

 

Nabízíme psychologické poradenství, psychoterapii, supervizi a vzdělávání pomáhajících profesionálů v akreditovaných kurzech. 
 

Dětem se specifickými poruchami učení, pozornosti, PAS i dětem s dalšími obtížemi nabízíme program Neuro-vývojové stimulace

Kontaktní informace:

Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. 

607 619 689

skotakova@ceteras.cz

https://ceteras.cz

logo_ceteras_horizont†lni_RGB.png

PaedDr. Ilona Hrbáčková, Pevný kořínek, Slavkov u Brna

Vzdělávání a poradenství

 

Soukromé pracoviště,  jehož součástí je multismyslová místnost a černý Snoezelen, se zabývá:  Neurovývojovou stimulací, speciální pedagogikou, senzoricko – senzitivní integrací, primárními reflexy. Pracuji s diagnózou ADHD, ADD / poruchy soustředění/ ,  PAS /porucha autistického spektra/, dyslálie, vývojová dysfázie, „dysporuchy“, poruchy chování.

 

Adresa:

Husova 60

Slavkov u Brna

68401

Kontaktní informace:

PaedDr. Ilona Hrbáčková

739 091 009

ilona.hrbackova@seznam.cz

www.hrbackovailona.cz

Facebook: studioilonyhrbackove

Ilona Hrabáčková- Logo - Final - Small_edited.png

Mateřská škola, Brno, Chodská 5

příspěvková organizace

Mateřská škola poskytuje program Neuro-vývojové stimulace v rámci odpoledních aktivit pro děti a jejich rodiče. Nabízí skupinu pro děti z této mateřské školy a skupinu pro děti z jiných mateřských i základních škol (veřejnost).  Program NVS je koncipován jako skupinové cvičení (maximálně 4 děti a jejich rodiče), při kterém je využívána tělocvična MŠ.
Mateřská škola, Brno, Chodská 5 je čtyřtřídní mateřskou školou s vlastní tělocvičnou, polytechnickou dílnou a rozsáhlou školní zahradou. Škola má bohaté zkušenosti se vzděláváním dětí s potřebou podpůrných opatření. 

 

Adresa:

Chodská 5

Brno - Královo Pole

602 00

Kontakt pro neuro-vývojovou stimulaci:

Mgr. et Mgr. Eliška Navrátilová (speciální pedagog, logoped)

720 528 659

nvs.mschodska5@ seznam.cz

www.hrbackovailona.cz

logo2.png

LOGOPEDIE, Mgr. Jarmila Kratochvílová, Bzenec

V soukromé ambulanci klinické logopedie poskytuji  odbornou péči dětem i dospělým se širokým spektrem komunikačních poruch. Především se ale zaměřuji na pomoc dětem se symptomy  opožděného vývoje řeči, poruchami vývoje řeči a jazyka (vývojová dysfázie, vývojová verbální dyspraxie), těžkými dyslaliemi a poruchami plynulosti řeči.
 

Zároveň se věnuji individuálnímu cvičení NVS, ale uplatňuji cviky i v rámci logopedické intervence. Další oblastí činnosti je osvěta rodičů i pedagogů z oblasti logopedie formou přednášek a besed, speciálně-pedagogické poradenství (SPU, orientační posouzení školní zralosti a vyšetření laterality) a edukační program pro rodiče s dětmi předškolního věku, kdy využívám zkušeností z dlouholeté praxe ve speciálním a základním školství.

Mé motto: „Řeči se člověk neučí. Řeč se rozvíjí  -  a my k tomuto rozvoji napomáháme.“

(Prof. PhDr.Zdeněk Matějček, CSc.)

 

Kontaktní údaje:

Logopedie, Mgr. Jarmila Kratochvílová

Nádražní 81, Bzenec, 696 81

+420 739 301 233

logopediebzenec@seznam.cz

www.logopediebzenec.cz

Facebook: Logopedie Bzenec

image1.png

Vnímej pohyb – Petra Majzlíková – Rajhrad

Jsem lektorkou zdravého pohybu a nabízím individuální i skupinové lekce vnímavého cvičení pro všechny věkové kategorie. Cílem zdravého cvičení je vylepšit držení těla a pohybové návyky. To slouží jako prevence či zmírnění bolestí pohybového aparátu. Mým cílem je naučit klienty chápat své tělo a používat je efektivně v každodenních činnostech i ve sportu. Snažím se, aby se pro ně stal pohyb láskou místo povinností. V oblasti pohybu se neustále vzdělávám, a tak mě má touha po vědění přivedla i k Neuro-vývojové stimulaci. Jsem ráda, že mohu pomáhat i prostřednictvím tohoto programu.

Kontaktní údaje:

Vnímej pohyb – Petra Majzlíková

Štefánikova 116, Rajhrad, 664 61

+420 725 954 251

vnimejpohyb@gmail.com

www.facebook.com/vnimejpohyb

Bc. Kamila Slavíčková

Jmenuji se Kamila Slavíčková a práci s dětmi i rodiči se věnuji přes 20 let. Jsem speciální pedagog a konzultant. Na svém pracovišti používám alternativní techniky a cviky k propojování mozkových hemisfér, k odstranění stresu, strachu z učení a dalších bloků, které brání komplexnímu rozvoji osobnosti a především učení. NVS je ucelený komplex k inhibici primárních reflexů. Více naleznete na www.kineziologiebrno.cz nebo www.cortexacademy.cz.

Kontaktní údaje:

Bc. Kamila Slavíčková
Hrubého 11, Brno-Královo Pole

+420 608 412 204

k.slavickova@volny.cz

www.kineziologiebrno.cz

KS_FB_header_784x295px_ver_1.jpg
Olomouc

Olomoucký kraj

Pavla Štainerová, speciální pedagog

 

V současné době pracuji jako speciální pedagog na základní škole. Mám dlouholeté zkušenosti s dětmi předškolního věku, kdy jsem pracovala jako učitelka v běžné MŠ, dále v logopedické třídě MŠ, ve speciální MŠ.  Mám zkušenosti s žáky a dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, s narušenou komunikační schopností, s poruchami chování, s dětmi s mentálním postižením, autismem.

 

Neuro-vývojové stimulaci NVS Pohybem se učíme se věnuji ve svém volném čase tak i v práci.

 

Kontaktní informace:

Mgr. Pavla Štainerová

tel: 736 706 957

pavlastainerova@gmail.com

logo.png

Soukromá praxe Mgr. Kateřina Jurníčková, OlomoucTerapie

 

 Soukromá speciálně pedagogická praxe vedená Mgr. Kateřinou Jurníčkovou, která se zabývá zejména primárními reflexy a jejich vlivem na psychomotorický vývoj dítěte. Poskytuji podporu dětem, které mají specifické vzdělávací potřeby, jejich rodičům, ale i učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům.  Věnuji se dětem se stanovenou diagnózou, i dětem, které do žádné z tabulek nespadají a rodiče mají pochybnosti o správném psychomotorickém vývoji. Cílem je odstranění, nebo alespoň zmírnění symptomů zejména ADHD, PAS, dysfázií nebo poruch učení atd.

 

Kontaktní informace:

Mgr. Kateřina Jurníčková

Nábř. Přemyslovců 8, Olomouc

tel: 608 507 707

olomoucterapie@outlook.cz

www.olomoucterapie.cz

logo_edited.png

Zlínský kraj

Zlín

Lampion- dětem i rodičům, z.s. - Zlín

 

Lampion je pro rodiny s dětmi raného věku, nejvýše do 12 let.
Lampion je pro děti, kterým některé věci nejdou tak, jako ostatním (v komunikaci, rozumových schopnostech, motorice, socializaci, sebeobsluze). Jedná se především o děti s opožděným vývojem, s problémy s pozorností, děti s neurovývojovými poruchami. Lampion je pro rodiče, kteří vnímají, že je jejich dítě v něčem jiné, ale neví úplně v čem. V rámci programů Lampion nabízí rodičům metodické vedení, jak dítě rozvíjet, jak s ním komunikovat, vždy s ohledem na individuální potřeby dítěte a rodiny. Lampion je i pro ty, kteří pracují s rodinami. Nabízí jim odborné semináře, workshopy a přednášky.

Kontaktní informace:

Lampion-dětem i rodičům, z.s.
+420 737 704 171
info@lampiondetem.cz
www.lampiondetem.cz

lampion_logo_barva_ochranna zona_edited.

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj

Petra Fritsch - Ostrava

 

Jsem soukromé pracoviště v Ostravě a ve své práci se věnuji ranému traumatu, primárním reflexům, dětem s odloženou školní docházkou,  dětem, které mají poruchy učení, ADHD, ADD, vývojovou dysfázií, dětem, které mají potíže v oblasti rozvoje řečí, pohybu a emocionální nezralostí. 
Podporuji celostní přístup a ve své práci propojuji prvky neurovývojové stimulace, kraniosakrální terapie, Handle přístupu, raného traumatu, psychosomatiky, kineziologického testu, květových esencí. 
Vedu pohybové aktivity Háďata ve školkách, mateřských centrech a pro děti s vývojovou dysfázií, kde zařazuji pohybové prvky na primární reflexy a vývojovou kineziologií.

Kontaktní informace:

Petra Fritsch
+420 775 234 669

pohybemrosteme@seznam.cz

https://pohybemrosteme.webnode.cz/

logo děti.png

Cesta k rozvoji – Baška (u Frýdku-Místku)
Soukromé speciálně-pedagogické poradenství

 

Ve své soukromé praxi se zaměřuji na komplexní rozvoj dětí, které se potýkají s nejrůznějšími obtížemi v oblasti řeči, učení i chování. Na základě diagnostiky vytvářím individuální plán rozvoje dítěte, který doplňuji dalšími ucelenými metodami jako je Trénink jazykových schopností dle Elkonina, Neuro-vývojová stimulace, KuPOZ. 

Nejčastěji jsou mými klienty děti, které již diagnózu mají, ať už v oblasti řeči (dyslálie, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie), učení (dyslexie, dysgrafie aj.) či chování (nejčastěji ADD/ADHD). Vítány jsou také děti, u kterých si rodiče nejsou jisti, zda je jejich vývoj v pořádku pro úspěšný start ve škole.
 

Největší odměnou je pro mě usměvavé dítě, které se na lekci těší a má radost z vlastních pokroků. To vše v prostředí plném důvěry, porozumění a partnerského přístupu. 
 

Kontaktní informace:

Lindovská Petra

Baška 604, Baška, 739 01

info@cestakrozvoji.cz

www.cestakrozvoji.cz 

+420 721 552 603

logo.png
Slovensko

Slovensko

Materská škola Horný Hričov

 

Mottom našej materskej školy je : „Nech šťastie a múdrosť detí je šťastím rodičov a darom našej školy.“

Naším hlavným cieľom je pripraviť dieťa do ZŠ, pričom ku každému dieťaťu pristupujeme individuálne. Sme prvým certifikovaným pracoviskom na Slovensku, ktorý pracuje s metodikou programu NVS Pohybem se učíme®. Program je zameraný na inhibíciu pretrvávajúcich primárnych reflexov, kde pravidelné cvičenie jednoduchých cvikov pôsobí nielen preventívne, ale pomáha pri diagnostike a náprave porúch učenia a správania sa v celostnom ponímaní dieťaťa ako individuálnej osobnosti. Cvičíme denne s predškolákmi počas ranných cvičení alebo pohybovej chvíľky, pričom o pokroku každého dieťaťa informujeme rodičov a úzko spolupracujeme s nimi pri cvičení doma. Rodičom ponúkame individuálne konzultácie, aby sme spoločne pripravili dieťa do ZŠ.

Kontaktní informace:

Mgr. Gabriela Čanecká

+421 904 562 508

mshornyhricov@gmail.com

www.mshornyhricov.edupage.org

logo ZŠ.jpg
bottom of page