top of page

Neuro-vývojová terapie

 

Přetrvávající primární reflexy - opomíjený faktor problémů učení a chování

Každé miminko reaguje na podněty vrozenými primárními reflexy. Tyto reflexy způsobují automatické, stereotypní pohyby, které pomáhají dítěti při procesu porodu a mají životně důležitou funkci v prvních týdnech života. Jejich vybavitelnost přetrvává do určitého stupně vývoje a pak mizí – v závislosti na stupni vývoje centrální nervové soustavy (CNS). Díky primárním reflexům se mozek postupně naučí správně kontrolovat fungování těla: například zpracovávat vizuální a zvukové informace, získávat rovnováhu a prostorové vidění, hrubou a jemnou motoriku, koordinaci ruka-oko atd.

 

Psychomotorický vývoj probíhá v přímém souladu s postupným rozvojem rovnováhy, orientačních dovedností, koordinace pohybů i síly svalů celého těla. Úroveň zvládnutí těchto dovedností se pak podepíše na způsobu zapojení hlavy, lopatek, ramen, páteře, pánve i nohou do vzpřimování. Rozvoj rovnováhy, orientačních dovedností, koordinace pohybů i síly svalů ale souvisí s aktivitou primárních reflexů a tak je vývoj psychomotorických dovedností přímo ovlivněn aktivitou primárních reflexů.

 

Primární reflexy jsou ale nepodmíněné reflexy, které jsou organizované na nižší úrovni řízení (vychází z mozkového kmene) a jejich vybavitelnost by měla být možná pouze v raných fázích vývoje nebo při neúplném vyzrání CNS. Pokud kontrola vyššími mozkovými funkcemi nad primárními reflexy není dostačující, mohou tyto reflexy zůstat aktivní i v pozdějším věku.  Mnoho z nás má alespoň jeden přetrvávající primární reflex. Pokud ale přetrvává několik primárních reflexů, mohou být kontraproduktivní pro optimální neurologický vývoj. Primární reflexy mohou pak postihnout smyslové vnímání, rovnováhu, koordinaci pohybů a schopnost učení. Případné postižení i jen jedné funkce negativně ovlivňuje i ostatní funkce.

 

Proto kvůli přetrvávajícím primárním reflexům některé děti ve svém vývoji zaostávají a mají i problémy ve škole. Podle výzkumů má například 92% dětí s ADHD některý přetrvávající reflex a poruchu rovnováhy. Další výzkumy potvrdily i souvislost mezi problémy se čtením (dyslexie) a přetrvávajícími primárními reflexy. Problémy způsobené primárními reflexy mohou přetrvávat i do dospělosti, někteří dospělí pak například špatně zvládají stres každodenního života.

Rozvoj dětí si můžeme představit jako růst stromu. Jsme zvyklí se dívat, jestli dítěti jde čtení, psaní, počítání… Ale to jsou jablíčka v našem stromu. Pokud chcete, aby nám vyrostly krásná  červená jablíčka, potřebujeme pořádný a dobře zakořeněný strom. Z kořenů vyrůstá pevný  kmen, na něm rostou silné větve, lístky, plody. Takže i když je každý strom originální a jedinečný, vychází ze stejných přírodními zákony daných principů a elementů. Proto je tak důležité ve vývoji a výchově dítěte vnímat:

 • kořeny (narození a okamžiky po narození dítěte),

 • kmen a větve (psychomotorický vývoj našeho dítěte),

 • koruna (smyslové a emociální schopnosti, spolupráce mozkových hemisfér, spolupráce očí- binucularita)

 • plody (školní dovednosti, řeč, správné držení těla, koordinace pohybů).

Pokud strom není dost silný nebo základy nejsou pevné, nemůžeme na nich stavět. Metody, které jsou běžně používány, jsou pro některé děti příliš těžké. Musíme začít od začátku! Neuro-vývojovou terapií řešíme problémy od základů.  Jak výstižně napsal uznávaný britský odborník zabývající se poruchami učení u dětí A.E. Tansley : " ... předtím, než se podíváme na sociálně- emocionální aspekty, nejdříve se musíme zeptat: má toto dítě neurologické nástroje s ohledem na svůj věk potřebné na to, aby uspělo...???" ("... before looking for social- emotional aspects, first we must ask: does this child have the neurological equipment needed to succeed at his age...???")

2021-9 opravený strom_1240x1754px_Marja.png

Pro správné učení a chování potřebujeme dobrou spolupráci mozku s tělem. Pro čtení potřebujeme plynulé pohyby očí, pro psaní správnou koordinaci ruka-oko, a pro všechny motorické schopnosti potřebujeme dobře pracující rovnovážné ústrojí. Každý problém v těchto oblastech zhoršuje schopnost učit se. Problémy učení tedy nemusí vůbec být způsobeny nízkou inteligencí. Primární reflexy hluboce ovlivňují základní fyzické a psychické reakční vzory.

 

"Celé svalové skupiny musí dobře koordinovaně spolupracovat s rovnovážným ústrojím i posturálním systémem na to, aby dítě mohl sedět nebo stát v klidu. Děti, které mají slabě vyvinutý posturální systém, mají problém sedět v klidu a delší dobu se koncentrovat, protože mozek se musí neustále vědomě zabývat a bojovat o kontrolu rovnováhy a držení těla. Tyto funkce měly být automatizovány už v třech letech věku dítěte. I jiné oblasti můžou být zpomaleným vývojem motorických dovedností v nebezpečí... Hyperaktivní děti potřebují neustálý motorický feed-back, aby mohly správně vnímat své okolí a aby mozek správně fungoval... V důsledku nutností neustálého motorického pohybu se nemohou koncentrovat na jeden úkol..." (Sally Goddard-Blythe, Institute for Neuro-Physiological Psychology, Chester UK)

 

Abychom dítěti dokázali pomoci, musíme vědět, jestli jeho problémy nejsou zapříčiněny fyzickými faktory, jako jsou například přetrvávající primární reflexy. Jestliže zjistíme jejich přítomnost, aplikujeme jednoduché tělesné cvičení, které pomáhá zlepšit nervové spojení mezi mozkem a tělem, a také mezi mozkovými centry navzájem. Tím vytváříme pevný základ pro všechny aspekty učení.

 

Neuro-vývojová terapii (NVT) kombinuje poznatky z více metod najednou a používá se u dětí od 4 let, ale je účinná i u dospělých. Léčba je založena na jednoduchých cvicích, které často napodobují pohyb vyvolaný primárními reflexy a tím dáváme mozku druhou šanci, aby se postupně naučil správně kontrolovat fungování těla. Při první návštěvě se u Vašeho dítěte udělají testy na zjištění přetrvávajících primárních reflexů. Poté se naučíte cviky, které pak budete každý den s Vašim dítětem provádět (cvičení ale nikdy netrvá déle než cca 10 minut). Na kontrolu pak přijedete přibližně jednou za 1,5-2 měsíce, kdy stav dítěte zkontrolujeme a podle potřeby změníme nebo opravíme cviky. Aktivita přetrvávajících primárních reflexů je tedy cvičením přirozeně potlačena, a tím zmizí i související potíže. Nepoužívají se žádné léky. Ráda bych ale zdůraznila, že jakmile se cvičením začnete, je velmi důležité cvičit pravidelně a celou terapii dokončit. Je dále nutno počítat s tím, že na počátku terapie se může stav dítěte dočasně zhoršit, protože cvičením nejdříve "zboříme" špatné pohybové a reflexní stereotypy a až poté se mohou cvičením vyvinout správné fyzické a psychické reakční vzory.

 

Neuro-vývojová terapie (NVT) je vysoce individualizovaná léčba, jejíž plán je vypracován pro každého klienta zvlášť. Neuro-vývojová terapie (NVT) kombinuje různé přístupy a metody, jako jsou zejména:

 

 1. Inhibice primárních reflexů  (Ve světě existuje více metod, které se snaží inhibovat primární reflexy, např. Neuways, The Mulhall integration program (MIP), INPP, BrainBalance, Masgutova method, The primary movement, STNR method a další.)

 2. Senzorická integrace (vestibulární, čití, sluchová a jiné)

 3. Speciální pedagogika (Hlavně zlepšení dílčích funkcí jako je zraková diferenciace a paměť, sluchová diferenciace a paměť, intermodalita, serialita a jiné.)

 4. Fyzioterapie (důležitá je snaha o co nejlepší provedení cviků, aby nevznikly anebo se odstranily svalové dysbalance. Vhodné jsou různé fyzioterapeutické techniky a metody jako je např. Brunkow, ACT, cvičení na velkých míčích, labilních plochách apod.)

 5. Vizuální screening (kontrola binokulárních funkcí)

 

Více o NVT najdete na www.Red-Tulip.cz

Baby Crawling

Lezení

Lezení je jeden z nejdůležitějších pohybových vzorců. Dítě se tím naučí koordinaci ruka-oko (dívá se na pohyby rukou), což je nezbytné proto, abychom se dobře naučili číst a nevynechávali slova/ řádky. Lezením se také zlepší spolupráce vestibulární, proprioceptivní a visuální soustavy.

Hodně děti s problémy se čtením nelezlo!

TLR při psaní.JPG

Psaní

Problémy s psaním můžou být způsobeny přetrvávajícími primárními reflexy. Protože bez:

 • správného držení těla a rovnováhy,

 • dostatečné integrace obou polovin těla,

 • plynulých pohybů rukou,

 • dostatečné jemné motoriky,

 • možnosti jednoduše překročit střed těla a

 • dobře vyvinuté dominantní ruky ................................................je psaní noční můra! 

Chcete získat ještě více informací o neuro-vývojové terapii?

 

Podívejte se na vypsané termíny kurzů, ve kterých vás do této problematiky detailně zasvětím.

bottom of page