top of page

Zásady zpracování osobních údajů

 

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů, které vydala společnost INVTS s.r.o., IČ 04317131, se sídlem Keltská 314, 25262 Statenice („Zásady“ a „společnost INVTS“), je informovat subjekty údajů o tom, jaké osobní údaje o nich společnost INVTS jako správce zpracovává při poskytování služeb, prodeji zboží a při prohlížení internetových stránek společnosti INVTS, k jakým účelům a jak dlouho společnost INVTS tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat subjekty údajů o tom, jaká práva jim v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

 

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů potenciálních zákazníků, zákazníků (včetně bývalých) a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob a návštěvníků internetových stránek společnosti INVTS („zákazník“), a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich vztahu ke společnosti INVTS.

 

Tyto Zásady jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, za účelem zajištění informační povinnosti společnosti INVTS jako správce osobních údajů a dále též dle a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

 

A. Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost INVTS schopná identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží může ze strany společnosti INVTS dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o následující údaje: akademický titul, zaměstnání, jméno a příjmení, název obchodní firmy, rodné číslo, datum narození, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání, fakturační adresa, identifikační údaje zástupce zákazníka (nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí), bankovní spojení.

2. Kontaktní údaje

Jedná se zejména o následující kontaktní údaje: kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail, názvy účtů na sociálních sítích.

3. Údaje z komunikace mezi INVTS a zákazníkem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb a prodejem zboží mezi společností INVTS a zákazníkem. Jedná se o písemnou a elektronickou komunikaci mezi zákazníkem a společností INVTS.

4. Údaje z koncových zařízení (zejména cookies)

Na webových stránkách společnosti INVTS nebo v našich aplikacích můžeme používat tzv. cookies a případně i další online nástroje. Cookies jsou krátké textové soubory, které si ukládá Váš webový prohlížeč. Soubory cookies se používají pro zlepšení fungování našich webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem lepšího cílení marketingových aktivit. Pokud vstoupíte na naše webové stránky, budete požádáni o udělení Vašeho souhlasu se zpracováním cookies prostřednictvím tzv. cookies lišty, resp. jej můžete odmítnout v nastavení cookies.

5. Údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či k ochraně oprávněných zájmů společnosti INVTS, ale jejich zpracování umožní společnosti INVTS zlepšovat služby a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení aktivního souhlasu (tzv. opt-in princip) a mohou být zpracovávány pouze po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se zejména o následující případy:

  • kontaktní údaje v případě, že se jedná o zákazníka INVTS (které jsou zpracovány na základě souhlasu se zasíláním obchodních sdělení) za účelem zasílání novinek a nabídek společností INVTS;

  • údaje z koncových zařízení návštěvníků webových stránek či aplikací INVTS (zejména soubory tzv. cookies) zpracovávané pro analytické a marketingové účely;

  • pořízení obrazových a zvukových záznamů (fotografie, audio, video) a jejich použití, resp. zveřejnění na webových stránkách a publikacích společnosti INVTS, za účelem propagace služeb společnosti INVTS a dále ke vzdělávacím a studijním účelům.

 

B. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu společnosti INVTS nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů společnosti INVTS

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností INVTS a pro ochranu oprávněných zájmů INVTS je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas, nicméně proti zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů společnosti INVTS je možné podat námitku. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Osobní údaje pro tyto dílčí účely jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.

U zákazníků služeb je společnost INVTS oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační a kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace se společností INVTS pro účely své ochrany po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společnosti INVTS a pro účely zajištění zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu INVTS po dobu 2 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společností INVTS.

V případě zakoupení zboží od společnosti INVTS je společnost INVTS oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a společností INVTS po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

Faktury vystavené společností INVTS jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy, resp. objednávky.

2. Zpracovávání údajů zákazníků služeb INVTS se souhlasem pro obchodní účely

U zákazníka služeb zpracovává společnost INVTS s jeho souhlasem osobní údaje pro obchodní a marketingové účely.

Pro obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené v sekci A tohoto dokumentu, a to po dobu, po kterou je společnost INVTS oprávněna tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu.

Se souhlasem se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely zpracovává společnost INVTS osobní údaje zákazníka jednak pro potřeby relevantního zacílení reklamy produktů a služeb společnosti INVTS.

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní a marketingové účely je dobrovolné a zákazník jej může kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb INVTS a následující 4 roky poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pokud zákazník svůj souhlas pro obchodní účely odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany společnosti INVTS pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito Zásadami.

3. Zpracovávání údajů subjektů údajů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu

U potenciálních zákazníků, kteří dosud neuzavřeli se společností INVTS smlouvu na poskytování služeb či koupi zboží a kteří udělili souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu (potenciální zákazníci), zpracovává společnost INVTS s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí potenciální zákazník dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb a koupi zboží společnosti INVTS a je oprávněna potenciální zákazníky prostřednictvím těchto kontaktů oslovit s obchodními nabídkami.

4. Zpracovávání souborů tzv. cookies při návštěvě webových stránek společnosti INVTS pro analytické a marketingové účely

Pokud udělíte aktivní souhlas (tzv. opt-in princip), může společnost INVTS používat soubory tzv. cookies a zpracovávat osobní údaje návštěvníků webových stránek INVTS pro analytické a marketingové účely.

 

C. Zpracovatelé osobních údajů

Společnost INVTS při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti INVTS, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti INVTS a nesmí je využít jinak. Jde zejména o správu IT systémů, vedení účetnictví, provozovatele platební brány a podobně. Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů dochází vždy v souladu s platnou legislativou.

 

D. Způsob zpracování osobních údajů

Společnost INVTS zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost INVTS vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

 

E. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů má v případě, že je pro INVTS identifikovatelnou fyzickou osobou a není pochybnost o jeho totožnosti, níže uvedená práva. Uvedená práva je možné realizovat pouze ve vztahu k osobním údajům, u nichž je nepochybné, že patří žadateli. Jedná se o následující: právo na přístup k osobním údajům; právo na opravu nepřesných údajů; právo na výmaz osobních údajů; právo na omezení zpracování osobních údajů; právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů; právo na přenositelnost osobních údajů; právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů; odmítnutí zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu produktů a služeb INVTS. Subjekt údajů má dále právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

bottom of page