top of page

Dysgrafie

Dysgrafie je specifická porucha grafického projevu. Slovo dysgrafie je odvozeno z řeckého slova „grafein“, které znamená psát, a předpony „dys-“, která je překládána jako špatný či porušený.


Dysgrafie je specifická porucha učení postihující zejména celkovou úpravu písemného projevu, osvojování jednoduchých písmen, napodobování tvaru, spojení hlásky s písmenem a řazení písmen.


Je narušena motorika, porucha automatizace pohybů, motorické a senzoricko - motorické koordinace. Dítě si nepamatuje tvary písmen, zaměňuje tvarově podobná písmena. Písmo je neuspořádané, těžkopádné, neobratné. Žáci postižení touto poruchou se dlouho nemohou naučit psát mezi linky (dodržení lineatury), výšky písma. Píší pomalu, namáhavě, často u nich zjišťujeme chybné držení psacího náčiní. Přílišné soustředění na grafickou stránku písemného projevu často způsobuje neschopnost soustředit se na pravopisné projevy.


Dysgrafie je způsobena především nedostatky v oblastech hrubé a jemné motoriky, pohybové koordinace, celkové organizace organismu, zrakové a pohybové paměti, pozornosti, prostorové orientace, poruchou koordinace systémů, které zajišťují převod sluchového nebo zrakového vjemu do grafické podoby, tj. spojení foném-grafém při psaní podle diktátu a spojení mezi tiskacím a psacím písmenem.


Při vlastním aktu psaní se u dysgrafiků objevují dva extrémní póly. Tempo písma je buď dosti pomalé, nebo naopak velmi rychlé, až zbrklé. Nejčastěji se vyskytuje kombinace obtíží jemné motoriky, snížené zrakové představivosti (neschopnost vybavit si tvary písmen) a neschopnosti zapamatovat si motorické vzorce tvarů písmen.


Projevy dysgrafie ve základní škole

 • špatná úprava písemného projevu

 • nestačí průměrnému tempu ostatních, dopouští se většího množství chyb, a to nejčastěji při diktátech, nebo časově limitovaných úkolech

 • dysgrafie zasahuje i do matematiky. Žáci nedokážou provést správný zápis čísel, mají problémy v řešení slovních úloh

 • dítě není schopno úhledného psaní ale ani přehledného rozvržení textu

 • problémy s udržením horizontální roviny písmen

 • psaní mimořádně velkými či naopak malými písmeny

 • psaní slov foneticky, tedy tak, jak jsou slyšet

 • žák není schopen simultánně provádět opravy napsaného textu

Zdroj: Bartoňová Miroslava. 2018.


Primární reflexy a dysgrafie

Primární reflexy mohou způsobit mnoho symptomů dysgrafie.


Moroův reflex:

 • negativně ovlivňuje soustředění

 • způsobuje větší citlivost na vizuální i auditivní vjemy. Dítě se zajímá o vše, co se děje okolo, dívá se „kde co lítá“.

 • způsobuje, že vnímá všechny vjemy moc silně. V obraně proti všem vjemům se uzavřou do sebe a přestanou vnímat okolí.

 • zhoršuje vnímání těla (propriocepce).

Asymetrický tonický šíjový reflex (ATŠR):

 • způsobuje, že když se při psaní dítě podívá doprava (hned jak „překročí“ hlavou střední čáru těla), paže i prsty se na této straně natahují. Lze si představit, jak je potom pro dítě těžké naučit se dobře psát!

 • dětí často jako kompenzaci otáčí papír až o 90°, aby nemuselo tolik bojovat proti natažení prstů ruky. Jindy má jiný sklon písma, příliš velký nebo se písmena naopak naklání dozadu

 • způsobuje křečovité držení tužky

 • způsobuje horší koordinaci ruka - oko

 • brání ve vývoji křížových pohybových stereotypů a tak zhoršuje spolupráci mozkových hemisfér

Palmární reflex způsobuje,

 • že když dá dítě tužku do ruky, hned chce reflexně skrčit prsty v pěst. Proto děti dlouho drží tužku dlaňovým úchopem.

Tonický labyrintový reflex (TLR) způsobuje:

 • změny svalového tonu. Když se dítě dívá do sešitu, hned se změní svalový tonus, jako kdyby se chtělo schoulit do klubíčka. Vzniká hypotonus a dítě nejraději podrží hlavu rukou nebo si při psaní lehne na stůl. Kvůli tomu, že naklání trup dopředu, vyvíjí větší tlak na tužku.

 • horší vnímání těla a problémy s prostorovou orientací (často spolu s horší funkcí rovnovážného ústrojí). V důsledku horší prostorové orientace mohou děti přetáčet písmena a číslice.

 • horší hrubou motoriku a koordinaci pohybů.

Symetrický tonický šíjový reflex (STŠR) způsobuje:

 • problémy zaostřit zrak rychle do dálky a zpátky na blízko, což je předpoklad k tomu, aby dítě dokázalo dobře a efektivně opsat text z tabule.

 • problémy s rovnováhou a koordinací ruka-oko.

 • že v sedu si „omotávají“ nohy kolem noh židlí, sedají si na paty, dělají prostě cokoli, aby zafixovaly nohy. Jako reakci na reflexní natahování nohou často balancují na zadních nohách židle – „houpají se na židli“.

Autor článku: PhDr. Marja Volemanová, PhD.


Použité zdroje:

 • Bartoňová, Miroslava (2018). Specifické poruchy učení. Brno: Paido.

 • Volemanová, Marja (2019). Přetrvávající primární reflexy, opomíjený faktor problémů učení a chování. Statenice: INVTS

Comments


bottom of page