top of page

Dyslexie a dysortografie

Dyslexie je specifická porucha čtení, buď vrozená nebo získaná poškozením mozku. Jde o nejčastější formu specifické vývojové poruchy učení (SPU), která se projevuje nesnázemi při učení se číst.


Termín poprvé použil v roce 1887 německý oftalmolog dr. Rudolf Berlin. Dyslexie postihuje i děti s nadprůměrnou inteligencí. Je charakterizována obtížemi se správným a/nebo plynulým rozpoznáváním slova, špatným pravopisem a dekódovacími schopnostmi. Tyto obtíže jsou typickým následkem deficitu ve fonologické (hláskové) složce jazyka. Dítě čte pomalu nebo naopak čte rychle, zbrkle s mnoha chybami, slova si domýšlí, zaměňuje písmena, hlavně ty tvarově podobná (b-d-p). Přeříkává si potichu písmena a teprve potom vyslovuje slovo nahlas. Někdy není schopno sledovat očima souvisle řádek nebo přecházet plynule z řádku na řádek. Vázne porozumění textu - dítě se natolik soustředí na proces čtení, že mu uniká smysl přečteného.


Někteří odborníci se domnívají, že dyslexie je problém rozpoznat a pochopit jakékoli symboly, které používáme. Proto mají lidé s dyslexií často i problémy s matematikou, čtením mapy a (dopravního) značení. Mnoho vědeckých studií ukázalo, že některé děti s dyslexií mají poruchy ve více oblastech vizuálního systému (Stein, Walsh, 1997) a že zpracování sluchového signálu v temporální oblasti mozku může být narušeno (Witton et al., 1998).


Kromě toho, často vidíme u dětí s dyslexií horší motorické schopnosti a horší rovnováhu, což by ukazovalo na dysfunkci cerebellu (mozečku) (Fawcett, Nicolson, Dean, 1996). MRI vyšetření ukázalo abnormální aktivitu a morfologii (tvar) řady oblastí mozku včetně cerebellum u dospělých s dyslexií.


Projevy dyslexie v mateřské škole

 • Záměny hlásek (s-l, r-l, p-b), vynechávání hlásek, části slov

 • Používání slov v nesprávném významu

 • Špatná paměť v užívání běžných slov

 • Špatné tvoření rýmu

 • Neschopnost určit první a poslední hlásku ve slově

 • Neschopnost zapamatovat si básničku

 • Obtíže s opisem nebo obkreslení

 • Poruchy krátkodobé paměti, pozornosti, zručnosti, nemotornost při oblékání, zavazování tkaniček

 • Neschopnost rozeznat pravou a levou stranu

 • Obtíže opakovat rytmus

Projevy dyslexie na základní škole

 • Nadměrné vynaložené energie, času při školní práci

 • Často a rychle se unaví

 • Pomalý výkon

 • Chybovost

 • Přeskakování slov a řádků

 • Záměna písmen (p-b-d, g-q, e-a) a hlásek

 • Je pro ně obtížné naučit se abecedu, tabulky, dny v týdnu, měsíce

 • Často zaměňují pravou a levou stranu

 • Problémy s vyjadřováním (chudý slovník)

 • Potíže v oblasti gramatiky

 • Obtíže naučit se cizí jazyk

 • Problémy s pozorností a koncentrací

 • Problémy psychické - uzavření do sebe, deprese, agrese

Zdroj: Navrátilová D., 2009Dysortografie je specifická porucha pravopisu a vyskytuje se velice často ve spojení s dyslexií. Tato porucha nepostihuje celou oblast gramatiky jazyka, ale týká se tzv. specifických dysortografických jevů: vynechávky, záměny tvarově podobných písmen v písemné podobě, zkomoleniny, chyby z artikulační neobratnosti, nesprávné umístění nebo vynechané vyznačení délek samohlásek, chyby v měkčení. Negativně ovlivňuje také proces aplikace gramatického učiva. I po reedukaci sice dělá chyb méně ale potřebuje i tak více času než ostatní žáci. V časově limitovaných úkolech (diktáty, písemky v jakémkoliv předmětu) se dysortografické chyby mohou znovu objevovat a přibývají chyby i v jevech, které se dítě osvojilo a umí je ústně bez obtíží a správně zdůvodnit (Bartoňová, 2018)Projevy dysortografie v základní škole