Neuro-vývojová terapie

Rozvoj dětí si můžeme představit jako růst stromu. Jsme zvyklí se dívat, jestli dítěti jde čtení, psaní, počítání, … Ale to jsou jablíčka na našem stromě. Pokud chceme, aby nám vyrostla krásná červená jablíčka, potřebujeme pořádný a dobře zakořeněný strom. Z kořenů vyrůstá pevný kmen, na něm rostou silné větve, lístky, plody. Takže i když je každý strom originální a jedinečný, vychází ze stejných, přírodními zákony daných principů a elementů.


Proto je tak důležité ve vývoji a výchově dítěte vnímat:

  • kořeny (narození a okamžiky po narození dítěte),

  • kmen a větve (psychomotorický vývoj dítěte),korunu (smyslové a emociální schopnosti, spolupráce mozkových hemisfér, spolupráce očí - binocularita)

  • plody (školní dovednosti, řeč, správné držení těla, koordinace pohybů aj).

Pokud strom není dost silný nebo základy nejsou pevné, nemůžeme na nich

stavět. Metody, které jsou běžně používány, jsou pro některé děti příliš těžké.

Musíme začít od začátku!


Neuro-vývojovou terapií řešíme problémy od základů. Jak výstižně napsal

uznávaný britský odborník zabývající se poruchami učení u dětí A. E. Tansley:

„…předtím, než se podíváme na sociálně - emocionální aspekty, nejdříve se musíme zeptat: má toto dítě neurologické nástroje s ohledem na svůj věk potřebné na to, aby uspělo…???“ („…before looking for social-emotional aspects, first we must ask: does this child has the neurological equipment needed to succeed at his age…???“) (in Zweegman, 2010)

Pro správné učení a chování potřebujeme dobrou spolupráci mozku s tělem.

Pro čtení potřebujeme plynulé pohyby očí, pro psaní správnou koordinaci

ruka - oko, a pro všechny motorické schopnosti potřebujeme dobře pracující

rovnovážné ústrojí. Každý problém v těchto oblastech zhoršuje schopnost

učit se. Problémy učení tedy nemusí vůbec být způsobeny nízkou inteligencí.

Primární reflexy hluboce ovlivňují základní fyzické a psychické reakční

vzory.


„Schopnost sedět rovně a zůstat sedět v klidu, a tudíž posturální kontrolu, jako nutný základ pro učení a motorické dovednosti, vyžaduje, aby neuro- -motorický systém dostal dobrou smyslovou podporu z rovnovážného a proprioceptivního systému“ („the ability to sit up and sit still required perceptual support from the vestibular and proprioceptive systems in addition to the neuro - motor systems, thus highlighting postural control as an essential foundation for more skilled academic and motor performance“) (Ayres, 1960 in Roley et al, 2007).

Ve volném překladu to znamená, že celé svalové skupiny musí dobře koordinovaně spolupracovat s rovnovážným ústrojím i posturálním systémem na to, aby dítě mohlo sedět nebo stát v klidu. A tato schopnost je nutná, aby se dítě dobře učilo.

Děti, které mají slabě vyvinutý posturální systém, mají problém sedět v klidu a delší dobu se koncentrovat. Jejich mozek se musí totiž neustále vědomě zabývat kontrolou rovnováhy a držení těla. Tyto funkce měly být automatizovány už ve třech letech věku dítěte.


„I jiné oblasti můžou být zpomaleným vývojem motorických dovedností v nebezpečí … Hyperaktivní děti potřebují neustálý motorický feedback, aby mohly správně vnímat své okolí

a aby mozek správně fungoval ... V důsledku nutnosti neustálého motorického pohybu se nemohou koncentrovat na jeden úkol …“ (Goddard, 2005).


Abychom dítěti dokázali pomoci, musíme vědět, jestli jeho problémy nejsou zapříčiněny fyzickými faktory, jako jsou například přetrvávající primární reflexy. Jestliže zjistíme jejich přítomnost, aplikujeme jednoduché tělesné cvičení, které pomáhá zlepšit nervové spojení mezi mozkem a tělem, a také mezi mozkovými centry navzájem. Tím vytváříme pevný základ pro všechny aspekty učení.


Neuro-vývojová terapie (NVT) kombinuje poznatky z více metod najednou a používá se u dětí od cca 4 let. Je ale účinná i u dospělých. Léčba je založena na jednoduchých cvicích, které často napodobují pohyb vyvolaný primárními reflexy.


Tím dáváme mozku druhou šanci, aby se postupně naučil správně kontrolovat fungování těla. Cvičí se každý den přibližně 10 minut. Důležité je pravidelné, každodenní cvičení, které nemusí trvat dlouho. Aktivita přetrvávajících primárních reflexů je tedy cvičením přirozeně potlačena, a tím zmizí i související potíže. Nepoužívají se žádné léky.


Je ale dobré si uvědomit, že se stav dítěte může na začátku léčby dočasně zhoršit, protože cvičením nejdříve „zboříme“ špatné pohybové a reflexní stereotypy a až poté se mohou cvičením vyvinout správné fyzické a psychické reakční vzory. Podle potřeby se cvičení na inhibici primárních reflexů kombinuje s aktivitami na zlepšení senzorické integrace, fyzioterapeutickými přístupy a speciálně-pedagogickými reedukačními přístupy.

Neuro-vývojová terapie (NVT) je tedy vysoce individualizovaná léčba, jejíž

plán je vypracován pro každého klienta zvlášť.


NVT kombinuje různé přístupy a metody, jako jsou zejména:

  • inhibice primárních reflexů

  • senzorická integrace (vestibulární, sluchová a jiné)

  • speciální pedagogika (hlavně zlepšení dílčích funkcí jako je zraková diferenciace a paměť, sluchová diferenciace a paměť, intermodalita, serialita a jiné)

  • fyzioterapie (důležitá je snaha o co nejlepší provedení cviků, aby nevznikly, anebo se odstranily svalové dysbalance. Vhodné jsou různé fyzioterapeutické techniky a metody jako je např. Brunkow, ACT, cvičení na velkých míčích, labilních plochách apod.)

  • vizuální screening (kontrola binokulárních funkcí)


Autor článku. PhDr. Marja Volemanová, PhD.