top of page

Obchodní podmínky společnosti INVTS s.r.o.

1) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky společnosti INVTS s.r.o., se sídlem Keltská 314, 252 62 Statenice, IČ 04317131, DIČ CZ04317131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 245806 (dále jen „INVTS“ nebo „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) smluvní vztahy mezi společností INVTS jako prodávajícím a osobou, která s ní uzavřela nebo hodlá uzavřít kupní smlouvu na zboží, nebo smlouvu na poskytnutí služeb, včetně vzdělávacích kurzů a školení poskytovaných online a dalšího obsahu dodávaného on-line (dále též jen „zboží“), které jsou v obchodní nabídce společnosti INVTS (dále jen „zákazník“ nebo „kupující“).

 2. Prodej zboží a/nebo služeb společnosti INVTS může být realizován osobně, nebo distančním způsobem, zejména prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod (dále též jen „e-shop“) je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.cortexacademy.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 3. Kupující si je vědom, že mu koupí zboží a/nebo služeb, které jsou v obchodní nabídce společnosti INVTS, nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů, ani firemních log společnosti INVTS nebo jejích smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování INVTS s.r.o., Keltská 468, 252 62 Statenice, adresa elektronické pošty volemanova@cortexacademy.cz, telefon +420774820375.

 

2) UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace provedené na webové stránce může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní, ze kterého může zadávat objednávky zboží a služeb (dále jen „uživatelský účet“). Pokud to webové rozhraní umožňuje, může zákazník zadávat objednávky e-shopu též bez registrace.

 2. Při registraci na webové stránce e-shopu a při objednávání zboží a služeb je zákazník povinen uvádět úplné a pravdivé údaje.

 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, přičemž zákazník je povinen tyto své přístupové údaje chránit před zneužitím ze strany třetích osob. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 4. Společnost INVTS může uživatelský účet zrušit, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 1 rok, či v případě, kdy zákazník poruší své smluvní povinnosti (včetně obchodních podmínek).

 5. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

 

3) OBJEDNÁVKA

 1. Vytvořením objednávky v e-shopu zákazník potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí smlouvy a že s nimi souhlasí ve znění platném a účinném v momentě vytvoření objednávky.

 2. Pro objednání zboží nebo služeb zákazník vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní e-shopu, který obsahuje zejména informace o:

(i)  objednávaném zboží nebo službách (objednávané zboží či služby „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

(ii) způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

(iii) informace o nákladech spojených s doručením zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 1. Zákazník odešle objednávku prodávajícímu v e-shopu kliknutím na tlačítko potvrzení objednávky. Doručovací adresa a zákaznické údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a prodávající není povinen je kontrolovat.

 2. Prodávající informuje zákazníka prostřednictvím automaticky generované zprávy zaslané elektronickou poštou (emailem) o tom, že jeho objednávku obdržel. Zpráva bude zaslána na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.

 3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká akceptací objednávky ze strany prodávajícího, které bude zasláno na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.

 5. V případě, že zákazník nesplní podmínky pro objednání zboží či služeb prostřednictvím e-shopu, objednávka může být ze strany společnosti INVTS jednostranně a bez náhrady zrušena.

 6. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4) CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena zboží, či služeb (včetně nákladů spojených s balením a dodáním zboží) se vždy řídí aktuálním ceníkem společnosti INVTS, a to i v případě, že z důvodu chyby systému je v e-shopu, objednávkovém formuláři či v potvrzovacím e-mailu uvedena jiná cena, která je v rozporu s cenou uvedenou v ceníku.

 2. Cenu zboží a služeb, včetně případných nákladů spojených s dodáním zboží dle smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

          (i) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 115-871630227/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a.s.,                           Praha 1, Na Příkopě 33 (dále jen „účet prodávajícího“); nebo

          (ii) bezhotovostně prostřednictvím platební brány ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové.                            Kontaktní údaje pro případné reklamace nebo dotazy k platbám: e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224                    267, https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

 

Pokud není sjednáno jinak, tak prodávající nezasílá zboží z e-shopu na dobírku (tj. platba v hotovosti při převzetí zboží není standardně umožněna).

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 2. U bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy, zaplacením se rozumí připsání celé částky na účet prodávajícího.

 3. U bezhotovostní platby je kupující povinen uvést správný variabilní symbol platby.

 4. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 5. Při objednávce kurzů musí být cena zaplacena nejpozději do data splatnosti uvedeného na faktuře, jinak bude objednávka kurzu automaticky zrušena (tj. dojde k odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího).

 6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu zašle prodávající kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PRO SPOTŘEBITELE

 1. Kupní smlouva uzavřená prostřednictvím e-shopu je uzavřena tzv. distančním způsobem.  Pokud se nejedná o případ, kdy nelze dle §1837 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit, je spotřebitel oprávněn smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

 2. Odstupuje-li spotřebitel od smlouvy, je dle § 1831 občanského zákoníku povinen vrátit zboží prodávajícímu, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.  V případě, že zboží nese známky poškození, je neúplné, nebo nese známky opotřebení, je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody. K zásilce obsahující vrácené zboží přiložte prosím zároveň doklad o koupi.

 3. Náklady na vrácení zboží v případě odstoupení (např. poštovné, dopravné), nese v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1., písm. g) občanského zákoníku zákazník.

 4. Pro odstoupení od smlouvy můžete využít formulář „odstoupení od smlouvy pro spotřebitele“.

 5. Za vrácené zboží bude, při splnění zákonných podmínek, vrácena kupní cena, která bude zaslána na bankovní účet, který zákazník uvedl v oznámení o odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, dle § 1832 občanského zákoníku podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

 6. Odstoupení od smlouvy a vracené zboží je zákazník povinen zaslat na doručovací adresu společnosti INVTS s.r.o., Keltská 468, 252 62 Statenice.

 7. Práva a povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady u zasílaného zboží a možnost odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

6) MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

 2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy volemanova@cortexacademy.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7) ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zpracování osobních údajů zákazníka je upraveno v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

 

8) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Smlouva mezi zákazníkem a společností INVTS je uzavírána v českém jazyce.

 2. Smlouva a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny výlučně příslušnými soudy České republiky. V případě sporu mezi zákazníkem a společností INVTS bude místně příslušný soud dle sídla společnosti INVTS.

 3. Společnost INVTS je oprávněna tyto obchodní podmínky jednostranně měnit či doplňovat.

 4. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 30.7.2023.

 

Formulář odstoupení od smlouvy pro spotřebitele

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

 

Adresát:

Prodávající: INVTS s.r.o.

IČ: 04317131

Doručovací adresa: Keltská 468, 25262 Statenice

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Dne ……… jsem si na internetových stránkách/v internetovém obchodě www.cortexacademy.cz objednal zboží ………, číslo objednávky ……….., v hodnotě …….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ……...

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši …… Kč a …… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo ……. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

V ……. dne ……….

 

Jméno a příjmení spotřebitele

             (podpis)

 

 

Přílohy:

Doklad o koupi

Ochrana
bottom of page