Výsledky vyhledávání

Pro „“ bylo nalezeno 65 položek

Příspěvky na blogu (25)

 • Primární reflexy u školáků

  Pohyby vyvolané primárními reflexy pomáhají vytvářet hustou neuronovou síť, která umožňuje propojení různých oblastí mozku. Tato propojení jsou velmi důležitá pro budoucí procesy učení, komunikační schopnosti, emocionální a citové vztahy a motivaci. Jak se vyšší mozková centra vyvíjejí, primární reflexy začínají postupně překážet a musí se inhibovat proto, aby se mozek mohl vyvíjet neurologicky správným způsobem. Děti s poruchami učení, soustředěním nebo jakýmkoliv postižením mívají i přetrvávající primární reflexy. Je to logické. U těchto dětí se mozek vyvíjel neoptimálním způsobem, a tak nemohl tyto reflexy inhibovat. Primární reflexy ale pak nadále ovlivňují svalový tonus, držení těla, koordinaci pohybů, soustředění, plynulost očních pohybů, spolupráci mozkových hemisfér a mnoho dalších oblastí, stejně tak, jak to ovlivnily u miminka. Přetrvávající primární reflexy mohou tak způsobit takové symptomy, jak vidíme i u poruch učení, řečí nebo např. se soustředěním (ADHD, ADD). Pokud jsou ale tyto potíže způsobeny primárními reflexy, je důležité tyto reflexy utlumit. Jiné speciálně pedagogické intervenční metody u těchto dětí nefungují dobře. Po práce s primárními reflexy je tedy možné, že potíže zcela vymizí. Je ale také možné, že dítě má opravdu poruchu učení/řečí/ poruchu soustředění, kvůli nimiž vývoj mozku proběhl neoptimálně. Inhibicí primárních reflexů můžeme jejich potíže zmírnit, ale nikoliv zcela odstranit. Důležitá je kombinace s dalšími odborníky z např. z oboru logopedie, speciální pedagogiky, fyzioterapie nebo ergoterapie. Rozvoj dětí si můžeme představit jako růst stromu. Jsme zvyklí se dívat, jestli dítěti jde čtení, psaní, počítání, … Ale to jsou jablíčka v našem stromu. Pokud chceme, aby nám vyrostla krásná červená jablíčka, potřebujeme pořádný a dobře zakořeněný strom. Z kořenů vyrůstá pevný kmen, na něm rostou silné větve, lístky, plody. Takže i když je každý strom originální a jedinečný, vychází ze stejných přírodních zákonů, daných principů a elementů. Proto je tak důležité ve vývoji a výchově dítěte vnímat: kořeny (narození a okamžiky po narození dítěte), kmen a větve (psychomotorický vývoj dítěte), korunu (smyslové a emociální schopnosti, spolupráce mozkových hemisfér, spolupráce očí - binocularita) plody (školní dovednosti, řeč, správné držení těla, koordinace pohybů aj). Pokud strom není dost silný nebo základy nejsou pevné, nemůžeme na nich stavět. Metody, které jsou běžně používány, jsou pro některé děti příliš těžké. Musíme začít od začátku! Neuro - vývojovou terapií řešíme problémy od základů. Jak výstižně napsal uznávaný britský odborník zabývající se poruchami učení u dětí A. E. Tansley: „…předtím, než se podíváme na sociálně - emocionální aspekty, nejdříve se musíme zeptat: má toto dítě neurologické nástroje s ohledem na svůj věk potřebné na to, aby uspělo…???“ („…before looking for social-emotional aspects, first we must ask: does this child has the neurological equipment needed to succeed at his age…???“) (in Zweegman, 2010) Pro správné učení a chování potřebujeme dobrou spolupráci mozku s tělem. Pro čtení potřebujeme plynulé pohyby očí, pro psaní správnou koordinaci ruka - oko, a pro všechny motorické schopnosti potřebujeme dobře pracující rovnovážné ústrojí. Každý problém v těchto oblastech zhoršuje schopnost učit se. Problémy učení tedy nemusí vůbec být způsobeny nízkou inteligencí. Primární reflexy hluboce ovlivňují základní fyzické a psychické reakční vzory. „Schopnost sedět rovně a zůstat sedět v klidu, a tudíž mít posturální kontrolu, jako nutný základ pro učení a motorické dovednosti, vyžaduje, aby neuro - motorický systém dostal dobrou smyslovou podporu z rovnovážného a proprioceptivního systému“ („the ability to sit up and sit still required perceptual support from the vestibular and proprioceptive systems in addition to the neuro - motor systems, thus highlighting postural control as an essential foundation for more skilled academic and motor performance“) (Ayres, 1960 in Roley et al, 2007). Ve volném překladu to znamená, že celé svalové skupiny musí dobře a koordinovaně spolupracovat s rovnovážným ústrojím i posturálním systémem na to, aby dítě mohlo sedět nebo stát v klidu. A tato schopnost je nutná, aby se dítě dobře učilo. Děti, které mají slabě vyvinutý posturální systém, mají problém sedět v klidu a delší dobu se koncentrovat, protože mozek se musí něčím neustále vědomě zabývat a bojovat o kontrolu rovnováhy a držení těla. Tyto funkce by měly být automatizovány už ve třech letech věku dítěte. „I jiné oblasti můžou být zpomaleným vývojem motorických dovedností v nebezpečí. Hyperaktivní děti potřebují neustálý motorický feedback, aby mohly správně vnímat své okolí a aby mozek správně fungoval... V důsledku nutnosti neustálého motorického pohybu se nemohou koncentrovat na jeden úkol…“ (Goddard, 2005). Abychom dítěti dokázali pomoci, musíme vědět, jestli jeho problémy nejsou zapříčiněny fyzickými faktory, jako jsou například přetrvávající primární reflexy. Jestliže zjistíme jejich přítomnost, aplikujeme jednoduché tělesné cvičení, které pomáhá zlepšit nervové spojení mezi mozkem a tělem, a také mezi mozkovými centry navzájem. Tím vytváříme pevný základ pro všechny aspekty učení. V současnosti se ve světě využívají různé metody, které mají za cíl potlačit (inhibovat) přetrvávající primární reflexy, a tím odstranit problémy jimi způsobené. Tyto terapeutické metody jsou založeny na různých principech. Některé metody využívají terapii přes pohyb, zvuky (nebo kombinaci zvuku a světla), další pak pomocí očních cvičení (behaviorální optometrie) nebo přes senzorickou integraci. V Evropě se mezi terapie inhibující primární reflexy přes pohyb řadí např. metoda Primary movement ®, INPP metoda, dále pak Dore programme, v USA je rozšířena zejména Masgutova method (MNRI), Doman Delacato method a metoda Levinson. V Austrálii se využívá NeuWays, program STNR nebo Braintrain100 Developmental Movement Program. Metoda Bérard Auditory Integration Training má za cíl inhibovat přetrvávající primární reflexy pomocí různých zvuků, kterými se snaží aktivovat různá mozková centra, přičemž podobně je zaměřena také Quantum Reflex Integration™, která využívá kromě zvuku i světlo (low level laser therapy). Sama využívám neuro - vývojovou terapii (NVT). Tu jsem vyvíjela postupně z poznatků, které jsem nabyla při studiu fyzioterapie, speciální pedagogiky, různých kurzů a hlavně z praxe. Terapie tedy kombinuje hlavně fyzioterapii se speciální pedagogikou. Je to vysoce individualizovaný přístup, využívá se od cca 2,5 let do dospělosti. Vzhledem k velké poptávce jsem vytvořila zjednodušené verze Neuro - vývojové terapie (NVT), která jsem pojmenovala Neuro - vývojová stimulace. Základ Neuro - vývojové stimulace (NVS) tvoří Neuro - vývojová terapie. Testy i cviky vychází z psychomotorického vývoje dítěte a jsou přizpůsobeny tak, aby mohly být dobře používány i pro větší skupiny dětí. S Neuro - vývojovou stimulací mohou pracovat odborníci, jako jsou logopedi, psychologové, pedagogové a speciální pedagogové poté, co úspěšně absolvují úvodní teoretický kurz a pokračovací praktický kurz Neuro - vývojové stimulace "NVS Pohybem se učíme" u Institutu neuro - vývojové terapie a stimulace (INVTS.s.r.o). Autor článku: PhDr. Marja Volemanová, PhD.

 • Vývojová dysfázie

  Vývojová dysfázie neboli specificky narušený vývoj řeči, se projevuje ztíženou schopností nebo neschopností naučit se verbálně komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené. U vývojové dysfázie dochází k poruše centrálního zpracování řečového signálu. To znamená, že dítě vše slyší, vidí, nemá žádnou poruchu sluchu, či zraku, ale jeho centrální nervová soustava a mozek nejsou schopny dostatečně správně zpracovat sluchové a zrakové signály, které dítě přijímá z okolí. Opožděný vývoj řeči a vývojové poruchy se častěji objevují u chlapců. Hlavní charakteristiky poruchy jsou: Opožděný vývoj řeči: slovní zásoba neodpovídá věku, dítě netvoří věty, nebo tvoří věty krátké, jednoduché, s gramatickými chybami, vynechává předložky, komolí slova, nesprávně ohýbá koncovky slov, nepoužívá všechny slovní druhy, přehazuje slovosled věty, nepoužívá zvratné se, si, apod. Patlavost: dítě mluví nesrozumitelně, nebo je jeho projev obtížně srozumitelný pro okolí. Zaměňuje výslovnost jednotlivých hlásek ve slovech, hlásky nebo slabiky ve slovech vynechává. Nerovnoměrný vývoj: výrazný rozdíl mezi verbálními a neverbálními schopnostmi dítěte. (Tento rozdíl by měl pomoci diagnostikovat klinický psycholog). Narušení paměťových funkcí: u vývojové dysfázie je charakteristické narušení krátkodobé verbální paměti (to znamená, že dítě neumí zopakovat delší slovo bez zkomolení, nezopakuje víceslovnou větu). Ve dvou letech by dítě mělo umět zopakovat dvouslovnou větu, ve třech letech tříslovnou atd. Narušené zrakové vnímání: tyto potíže se projevují hlavně v kresbě. Kresba postavy je velmi zvláštní, části těla jsou proporčně nesprávně nakreslené, kresba je často velmi dlouho opožděná vzhledem k věku dítěte. Narušené sluchové vnímání: dítě má problémy s rozlišováním jednotlivých hlásek, obtížně rozlišuje zvukově podobné hlásky (pes x pas, kosa x koza, pere x bere apod.) Narušená časoprostorová orientace: dítě mívá problémy s určením pravé a levé strany, obtížně určuje pojmy včera, zítra, ráno, večer atd., nesprávně určuje vztahy mezi rodinnými příslušníky (teta, strýc, sestřenice, bratr atd.) Narušení hrubé a jemné motoriky: děti mívají problémy s koordinací pohybů rukou, nohou (např. stoj na jedné noze, poskoky snožmo, na jedné noze, střídavé pohyby oběma rukama, kličkování mezi kužely, dítě mívá problémy s jízdou na koloběžce, na kole, lyžích). Lateralita: tedy dominance pravé nebo levé ruky, oka. U dětí s vývojovou dysfázií bývá často zkřížená lateralita, tedy vedoucí levá ruka, ale vedoucí pravé oko, nebo obráceně, popřípadě bývá lateralita nevyhraněná, tedy dítě nedrží tužku pouze v jedné ruce, ale ruce střídá. Primární reflexy a vývojová dysfázie Asi už tušíte, že mnohé symptomy jsou stejně jako u přetrvávajících primárních reflexů. Pojďme se na to podívat blíže. Moroův reflex způsobuje . větší citlivost na všechny smyslové vjemy. Jedinec se nedokáže dobře soustředit, jedině když se uzavře do sebe - jenže pak zase nevnímá okolí že je těžké rozlišit zvuky na pozadí a ty zvuky které potřebuje slyšet (například když s někým mluví ve třídě). Gramatizace řeči (dítě začíná skloňovat a časovat) probíhá ve chvíli, kdy dítě normálně nastoupí do školky. V interakci s dalšími dětmi a jinými dospělými si děti většinou osvojí gramatiku zcela bez problémů a hravě. Děti s Moroovým reflexem se nedokáží dobře soustředit na řeč druhých, protože jsou neustále rušeny okolními zvuky. Proto ty malé změny (jako změna slov v různých pádech) nemusí vůbec vnímat horší krátkodobou paměť Představte si takové dítě nyní ve školce, kde je neustálý hluk a ruch. Po chvilce začne být divoké, protože musí ten stres z vnímání tolika vjemů ze sebe dostat. Nebo se uzavře do sebe, a začne si hrát sám v koutu. Když ale paní učitelka dává pokyn k jiným činnostem, pravděpodobně si toho vůbec nevšimne. Proto tyto děti mají rády řád. I kdyby neslyšely pokyn, vědí, že vlastně po hraní se chodí ven, takže když jsou všechny děti najednou pryč, asi šly do šatny, a tak tam půjdou také. Všimněte si teď několika symptomů: rád si hraje sám, nevnímá, nemá rád změny, … nebude to autista?? Bohužel jsou často děti s přetrvávajícím Moroovým reflexem a/nebo vývojovou dysfázií mylně označovány jako děti s poruchou autistického spektra. Tonický labyrintový reflex (TLR) výrazně ovlivní hrubou motoriku tím, že všechny pohyby chce jedinec dělat „celotělově“ (holokineticky). Když pokrčí jednu nohu, hned se změní svalový tonus v celém těle, pokrčí přitom i druhou nohu a možná dokonce trochu i ruce. Skákání po jedné noze nebo naučit se jezdit na kole je pro tyto děti těžší než pro ostatní. spolu s horší rovnováhou způsobuje horší vnímání těla a prostoru, což je předpoklad pro orientaci v prostoru (co je vpravo-vlevo, nahoře-dole, vepředu- vzadu) a v čase (dnes, včera, zítra, za hodinu…). Asymetrický tonický šíjový reflex (ATŠR) způsobuje: horší jemnou motoriku - nejen ruky, ale pod jemnou motorikou se řadí i jemné pohyby mluvidel (artikulace) a oční pohyby horší spolupráci mozkových hemisfér. Pokud hemisféry nespolupracují správně a nedoplňují se, mozek spotřebuje daleko více energie (kterou by jinak spotřebovalo tělo). Člověk tedy reaguje pomaleji, nebo pokud ho mezitím něco vyruší, zapomene, co chtěl dělat. Nastává tedy rychlejší únava, neudržení pozornosti a pocit nechuti k další duševní činnost opožděnou lateralizaci. Lateralitou rozumíme přednostní užívání jednoho z párových orgánů, tzn. asymetrii párových orgánů hybných (ruka, noha) nebo smyslových (oko, ucho). Projevuje se přednostním užíváním jednoho z párových orgánů, který pracuje rychleji, lépe a kvalitněji. Lateralita je odrazem dominance mozkových center. Sací a pátrací reflex způsobují: problémy s citlivostí okolo a v ústech a horší motoriku mluvidel. horší jemná motorika a citlivost v rukou (přes Babkinův respons) časté olizování rtů (způsobuje zčervenání a vysušení oblasti kolem rtů), dále pak i slintání, mlaskání, plivání, špatná artikulace, může být také ztížena synchronizace dechových pohybů při mluvení nebo při jídle. Palmární reflex způsobuje: že když dáte dítěti tužku do ruky, hned chce reflexně skrčit prsty v pěst. Proto děti dlouho drží tužku dlaňovým úchopem, nadměrnou citlivost ruky Kromě logopedické péče je tedy vhodné u dětí s vývojovou dysfázií nechat kontrolovat, jestli nepřetrvávají primární reflexy. Pokud ano (a to u velké většiny) je nutné zároveň inhibovat tyto reflexy pomocí Neuro-vývojové terapie nebo Neuro-vývojové stimulace. Autor článku: PhDr. Marja Volemanová, PhD. Použité zdroje: Volemanová, Marja. 2019. Primární reflexy, opomíjený faktor problémů učení a chování u dětí. 2. rozšířené vydání. Statenice : INVTS, 2019. 978-80-907369-0-0

 • Stimulace vývoje dětí v prvním roce života

  Zde najdete náměty ke hrám rozvíjejícím smysly, sebeuvědomění, motoriku. Náměty jsou rozděleny podle věků, kdy by dítě mělo přibližně jednotlivé motorické mezníky dosáhnout. Klidně se ale podívejte i na dřívější období a náměty. Náměty a náročnost aktivit vyberte vždy takové, které jsou jen o malinko těžší, než jsou současné schopnosti dítěte. Pokud vybereme cviky s vysokou náročností, určitě přeskočíme některou z vývojových fází. Dítě bude odmítat, nebo se podrobí, ale my budeme muset v další fázi hodně napravovat. ​ Můžete to porovnat s matematikou. Představte si, že dostanete o hodně těžší matematický úkol, než zvládáte. Buď to rovnou vzdáváte, odmítáte úkol udělat, nebo to uděláte podle nějakého nabízeného postupu, ale bez pochopení, proč to tak máte dělat. Pokud pak dostanete sice stejně těžký matematický úkol, ale malinko jiný, opět nebudete vědět, jak na to. Možná pak dokonce vymyslíte nějaký postup, který ale ne vždy funguje a pak se to musíte složitě odnaučit. ​ U miminka můžeme v tomto duchu uvést příklad velmi časného posazování. Dítě z této pozice bude mít radost, ale jeho páteř není na to připravená. Dítě musí do sedu samo přitáhnout, projít přes fázi polohy „na čtyřech“ a potom teprve dokáže pevně sedět. ​ Níže najdete náměty k stimulaci vývoji dítěte po trimestrech: 1. trimestr (0-3m) 2. trimestr (4-6m) 3. trimestr (7-9m) 4. trimestr (10-12m) První trimestr (0.-3. měsíc) ​ Rodiče na chování svého nedávno narozeného človíčka určitým způsobem reagují. Právě jejich reakce na životní projevy dítěte stimulují v prvních dnech a týdnech života jeho další vývoj. Hodně s dítětem mluvte, zpívejte mu a hlaďte jej. Jeden z těžkých úkolů, které má miminko v prvních třech měsících života, je naučit se vymanit ze skrčené a asymetrické polohy. Ve věku třech měsíců by miminko mělo umět ležet stabilně na zádech (nepadá do strany, i když např. vyměňujete plenku) i na břiše (při tom se podepírá o předloktí), kde pak udrží vzpřímenou hlavu několik minut. To je pro něj těžký úkol, a tak musíme dát miminku šanci „cvičit“. Proto jej často dávejte na chvilku na záda i na bříško na pevnou podložku (na zemi), aby mohlo se svým tělem experimentovat. ​ Pohybem se učíme a pro děti to platí dvojnásob. V prvních měsících trénuje dítě v poloze na břiše zvedání hlavy. Jedině pokud mu umožňujeme často ležet na břiše, postupně, do konce třetího měsíce věku, se mu podaří najít správné opěrné body a těžiště, které mu umožní zvedat hlavičku a trup od podložky. Zároveň miminko posiluje krční, zádové a břišní svalstvo, svaly ramenního pletence i svaly hýžďové. Vzpřímené držení hlavy bude základem budoucích pohybů dítěte. Pohybem se posilují primární reflexy, které stimulují mozek dítěte a jsou pak postupně vlivem získání určitého stupně volní kontroly nad specifickými funkcemi potlačovány (inhibovány). ​ Autosedačky určené pro nejmenší miminka (označované jako „skupina 0“, které se používají od narození do hmotnosti cca 10–13 kg, tzv. vajíčka) používejte pouze v autě, není vhodné miminko nechávat v autosedačce příliš dlouho, takže jej v ní nenechávejte doma, na návštěvě nebo na kočárku. ​ Když máte kolotoč nad postýlku, dávejte dítě pod tím tak, že má kolotoč přibližně nad bříškem. Pokud bude mít kolotoč (nebo cokoliv jiného zajímavého, na co bude chtít koukat) nad hlavičkou, bude muset zaklonit hlavičku, což není žádoucí, protože se nenaučí zapojovat břišní svaly a zvedat nožičky. ​ Nechte svoje dítě často ležet na bříšku bez plenek. Tlusté plenky trochu nadzvedají pánev, a tak hrozí, že dítě nenajde správné opěrné body. Těžiště by se mělo postupně posouvat směrem dolů - k stydké sponě v třetím měsíci. Nechte ležet dítě na přebalovacím pultu nebo na stole tak, aby vás vidělo do obličeje (sedněte se k němu na kolenou), dítě se bude chtít vzpřimovat a podívat se na Vás. ​ Aktivita: Ve chvíli, kdy vyměňujete miminku plenku, mu jemně foukejte na různé části tělíčka (bříško, zadeček), na plošky nohou apod. Přitom můžete nahlas jmenovat ty části těla, kam foukáte. Dítě vám sice ještě nerozumí, ale rádo poslouchá váš hlas. Aktivita: Lehněte si do polosedu, záda opřená o polštář. Dítě nechte ležet na Vašem hrudníku. Lehkým kolébáním vychylujete dítě do strany, dítě se snaží udržet rovnováhu. ​ Druhý trimestr (4.-6. měsíc) V tomto období je důležité nabídnout dětem hry ke stimulaci rovnovážného ústrojí, jako je točení, kolébání aj. Pomáháme tím inhibici některých primárních reflexů, jako je hlavně Moroův reflex a Tonický labyrintový reflex (TLR). V poloze na zádech zvedá dítě ručičky již do úrovně očí a prohlíží si je. Nabídněte dítěti hmatově zajímavé hračky jako jsou kousátka s hrbolky, příjemné látky, aj. Neobklopujte dítě mnoha hračkami, stačí jen pár a nejlépe těsně mimo dosah dítěte, aby se muselo snažit na hračku dosáhnout. Na začátku pátého měsíce začíná dítě, které leží na břiše přenášet těžiště tak, aby mělo jednu ruku volnou. Motivujte dítě hračkou, kterou položíte ze strany. Ústa začínají být pro miminko v této době velice důležitá, proto si do nich strká vše, co drží v ruce. Tento proces je zcela normální, proto to dítěti nezakazujte. Pokud Vaše dítě nerado leží na břiše, můžete mu pomoct tak, že mírně nadzvednete hrudníček dítěte a zároveň zatlačíte zadeček dolů. ​ Hračky nebo závěsné kolotoče nad postýlku dávejte přibližně nad bříško dítěte, ne nad tvář. Tím byste podporovali záklon hlavičky, který není žádoucí. Zkuste ukazovat zrakově zajímavou hračku trochu ze strany zrakového pole dítěte, tím ho motivujete, aby se na ni podívalo. Pak pomalu posouvejte hračku na druhou stranu, dítě by mělo otáčet hlavičku za hračkou a sledovat ji očima. V šestém měsíci, když dítěti ukážeme hračku ze strany, bude mít motivaci se otočit na bok. Když chcete pomoct dítěti s otáčením na bok, pokrčte mu jednu nožku a druhou natáhněte. Pokrčenou nohu pak přeneste přes střední linii trupu na druhou stranu, zbytek trupu se otočí za nohou. ​ Ušijte nebo kupte ponožku s chrastítkem. Pokaždé, co dítě pohne nožičkou, uslyší zvuk chrastítka. Dítě bude chtít nožku chytit a dávat do pusy. Když dítě leží na zádech, dávejte mu malý gymnastický míč (tzv. overball) na hraní. Uvidíte, že se bude snažit „chytit“ overball ručičkami i nožičkami a krásně tak posiluje břišní svaly. Pokud při tom bude dítě (skoro) nahé, zlepší se mu i vnímání těla. Aktivita: Baby masáž je technika jemného dotyku, který dítěti dodává pocit tepla, jistoty a lásky. Také prohlubuje pocit vzájemné důvěry a porozumění ve vztahu mezi maminkou a dítětem. Podporuje ale i celkový vývoj dítěte. Dokáže vyvolat hluboké pozitivní fyzické a psychické změny, zlepší vnímání těla. Použijte aromaterapeutické oleje a užijte si tuto chvilku spolu. ​ Aktivita: Položte dítě na velký gymnastický míč (tzv. overball), buď na břiše nebo na zádech a pomalu s ním houpejte. Třetí trimestr, 7.-9. měsíc Sedmiměsíční dítě se již otáčí z bříška na záda a osahává zvednuté nožky. Také si hraje s dvěmi hračkami najednou. ​ Můžete ho držet v pase a zvednout vysoko nad Vaší hlavou, určitě se mu to bude líbit. Pokud máte kluzkou podlahu, dejte tam na pár měsíců koberec, aby se dítě mohlo začít kvalitně plazit a později lézt. Pokud nechcete nebo nemůžete dát na zemi koberec, sundejte dítěti ponožky, aby mu alespoň nožička neklouzala. V tomto období mu určitě nedávejte tuhé boty. Při plazení musí dítě opřít palec nohy, aby mohlo dobře odrazit. Tím je podpořen i vývoj nožní klenby. Neposaďte dítě pasivně, určitě se to brzy naučí samo. ​ Dítě je na zádech čím dále méně, většinou pouze ve spánku. Ze zad se okamžitě přetáčí na bříško, po kterém se plazí, z této polohy se samo umí dostat na čtyři (houpe se), postupně začíná lézt po čtyřech. Zpočátku je lezení o široké bázi, která se s postupujícím vývojem postupně zužuje. Dítě se začíná samo posazovat přes šikmý sed. U opory se umí dostat do vzpřímeného kleku. Udrží se ve stoji, pokud se drží např. ohrádky. ​ Dávejte hračky mírně mimo dosah dítěte, aby mělo chuť zkoušet se dostat k hračce. Lehněte si občas na zem k miminku, pokud budete na zemi s ním, bude určitě aktivnější a spokojenější. ​ Podpořte dítě, aby zvedalo ručičky, hlavičku i nožičky nahoru v poloze na břiše (pivotovalo). Můžete ho držet v pase, pod bříškem a zvednout vysoko nad Vaší hlavou, urči tě se mu to bude líbit. ​ Aktivita: Cvičit můžete spolu s dítětem. Lehněte si na záda, přitáhněte svoje pokrčené nohy směrem k bříšku a miminko položte na svoje holeně. Houpejte dítě tak, že pohybujete holení směrem nahoru a dolů nebo se zhoupněte do sedu a zpět. Vaše miminko bude nadšené a vy posilujete stehenní svaly a bříško. ​ Aktivita: cvičte s dítětem otáčení. Dítě leží na zádech. Natáhněte jednu nožku, na straně, na kterou budete dítě otáčet. Druhou nožku uchopte pod kolenem, dítě tím nožku pokrčí. Pokrčenou nožku veďte obloukem přes bříško na druhou stranu. Trup bude následovat a dítě se přetočí. ​ Čtvrtý trimestr, 10.-12. měsíc Od desátého měsíce od narození dítěte se vývoj trošku zpomalí. Tělo se začíná fyzicky a psychicky připravovat na první krůčky a samotnou chůzi. ​ Děti začínají prozkoumávat okolí a jsou velmi rychlé. Důležité je ochránit je před nevhodnými místy, kam by se mohly dostat a ublížit si, např. zásuvky, rohy nábytků nebo stolů či schodiště. Vyzkoušejte si sami lézt po čtyřech a hned uvidíte, co je dobré schovat do skříní nebo vyhodit. ​ Povzbuďte dítě, aby něco zkoušelo, objevovalo a při tom mu můžete ukázat, jak nejlépe postupovat, kam dát kolínko, kde se chytit. Kdybychom jen z povzdálí pokřikovali, aby dávalo pozor a ať tam nechodí, nezíská tolik potřebných pohybových a rozumových schopností. Musíme ale zároveň zajistit bezpečnost. ​ Nadále podporujte své dítě, aby lezlo. Lezení poskytuje úžasný trénink na posílení hlubokých svalů trupů (HSS), na koordinaci pohybů, na zlepšení spolupráce mozkových hemisfér, na koordinace ruka - oko, atd. Ušetříte si mnohé starosti ve školním věku! ​ Necvičte chůzi s dítětem vedením za ruce, tím dojde spíš k stagnaci vlastního iniciativy a tak i vývoje dítěte. Navíc pokud dítě vedete za ruce nad jeho hlavičkou, nabouráte rovnováhu dítěte, podpoříte nežádoucí prohnutí v bederní páteře dítěte a chůzi po špičkách. Navíc budou bolet záda i vás. ​ Některé děti začnou chodit už před rokem, ale je zcela normální, když děti začnou samostatně chodit až v 18 měsíců. Nepoužívejte chodítka! Není spěch, chůzi se jednou určitě naučí, hlavně ať lezou! ​ Buďte už v tomto věku důslední. „Ne“ nebo „nesmíš“ opravdu znamená ne. Uvidíte, že po chvilce si pokyn uvědomuje a můžete odklonit jeho pozornost jinam. Vytvoříte tak bezpečné prostředí pro objevování. Ví, co se nesmí, a nebude dezorientováno, když někdy „ne“ znamená ne, a jindy „no, tak jo, hlavně neplakej“. ​ Hračky by měly podporovat motoriku a smysly dítěte, např. různé stavebnice, puzzle, knížky aj. Na zahradu je možné dítěti pořídit pískoviště, houpačku nebo tatrovku či kočárek pro panenky. K pomáhání rodičům s úklidem v domácnosti je možno koupit dětský smeták, lopatku, vysavač nebo pro holčičky malou kuchyňku. ​ Zahrajte si na honěnou, na schovávanou, na chytanou (na babu), bububu, a pohybové básničky – např. vařila myšička kašičku. Dítě Vám může podávat hračky a vy můžete přitom předmět pojmenovat. Zpívejte nebo použijte pohybové básničky – např. Brambora, Dobrý den, aj.. Ukažte dítěti, jak se staví komín z kostek. Pořiďte krabici, ze které může vytahovat předměty nebo je naopak zase „uklidit“. I navlékání kroužků na tyč je v tomto věku oblíbené. Aktivita: Posaďte dítě na klín, rozkročmo zády ke sobě. Uchopte dítě za pánev a kolébáním pánve do stran vychylujte dítě z rovnováhy. Dítě se bude snažit udržet vzpřímené postavení. Místo na klíně můžete posadit dítě také na válec (podlouhlý gymnastický balón). Pozor ale, aby pak mohlo našlapovat na celou plosku nohou, nejen na špičku. ​ Aktivita: Posaďte se s nataženýma nohama na zemi. Dítě postavte na svá stehna a držte ho za pánev. Jemnými výkyvy můžete vychylovat pánev dítěte, nebo můžete vychylovat dítě tak, že mírně nadzvednete střídavě svoji nohu. Pánev držte pevně. Dítě se bude snažit udržet rovnováhu. ​ Autor článku: PhDr. Marja Volemanová, PhD. Hlavní zdroje:​ Volemanová, Marja. 2019. Primární reflexy, opomíjený faktor problémů učení a chování u dětí. 2. rozšířené vydání. Statenice : INVTS, 2019. 978-80-907369-0-0 Kleplová, Věra; Pilná, Dobromila (2007).Našemu sluníčku. Praha: Anag. ISBN 978-80-7263-357-9

Zobrazit vše

Stránky (30)

 • Kurzy a semináře | Cortex Academy | PhDr. Marja Volemanová, PhD.

  Úvod pro odborníky Kurzy a semináře Úvodní kurz NVS Pokračovací kurz NVS Supervize NVS Terapie s Stimulace Neuro-vývojová terapie Neuro-vývojová stimulace Recenze Publikace Kontakty Kurzy a semináře Níže najdete kurzy, které pořádáme. ​ Kurzy pro odborníky na sebe navazují. Začnete tedy úvodním online kurzem Neuro-vývojové stimulace "NVS Pohybem se učíme", kde získáte teoretický základ, na kterém budeme dále stavět v rámci pokračovacího prezenčního kurzu. Supervizní setkání pořádáme pro ty, kteří již absolvovali úvodní i pokračovací kurz NVS Pohybem se učíme a chtějí jít více do hloubky. ​ Kurz "Skoro školákem" je určen rodičům předškoláků, kteří chtějí rozvíjet svoje děti tak, aby jim usnadnili nástup do základní školy. Termíny nadcházejících kurzů Úvodní kurz NVS ONLINE Úvodní kurz NVS Pohybem se učíme v plnohodnotné on-line formě včetně finální živé videokonference Více informací Pro odborníky Pokračovací kurz NVS Pokračovací prezenční kurz Neuro-vývojové stimulace NVS Pohybem se učíme. V tomto kurzu se naučíte všechny aktivity a cviky NVS a jak je používat v praxi Více informací Pro odborníky Supervize NVS Pro absolventy kurzů NVS Pohybem se učíme pořádáme pravidelně supervizní setkání Více informací Pro odborníky kurz Skoro školákem ONLINE On-line kurz určený zejména pro rodiče. Tento program je ideální pro děti rok nebo dva před nástupem do školy a pro děti s odkladem školní docházky Více informací Pro veřejnost Nadcházející kurzy Úvodní online kurz NVS Pohybem se učíme- Listopad út 01. 11. Online setkání proběhne přes Google MEET 01. 11. 12:00 – 30. 11. 12:00 Online setkání proběhne přes Google MEET Úvodní online kurz NVS Pohybem se učíme. Kurz bude přístupný celý kalendářní měsíc listopad. Na konci měsíci, konkrétně 21.11. v 17.00 hodin proběhne online setkání Sdílet Podrobnosti Pokračovací kurz NVS Pohybem se učíme pro absolventy úvodního kurzu 8.-9.12. čt 08. 12. Horoměřice 08. 12. 9:00 – 09. 12. 13:00 Horoměřice, Spojovací 16000, 252 62 Horoměřice, Česko Dvoudenní kurz Neuro-vývojové stimulace- NVS Pohybem se učíme je zaměřen na prohloubení teorie Neuro-vývojové stimulace a zejména na provádění testů a procvičování jednotlivých aktivit a cviků. Kurz je veden zážitkovou formou a vše si prakticky vyzkoušíte. Sdílet Podrobnosti Úvodní online kurz NVS Pohybem se učíme- Leden 2023 ne 01. 1. Online setkání proběhne přes Google MEET 01. 1. 2023 12:00 – 31. 1. 2023 23:50 Online setkání proběhne přes Google MEET Úvodní online kurz NVS Pohybem se učíme. Kurz bude přístupný celý kalendářní měsíc listopad. Na konci měsíci, konkrétně 23.1. v 17.00 hodin proběhne online setkání Sdílet Přihlásit se na kurz Pokračovací kurz NVS Pohybem se učíme® pro absolventy úvodního kurzu 26.-27.1.2023 čt 26. 1. Horoměřice 26. 1. 2023 9:00 – 27. 1. 2023 13:00 Horoměřice, Spojovací 16000, 252 62 Horoměřice, Česko Dvoudenní kurz Neuro-vývojové stimulace- NVS Pohybem se učíme je zaměřen na prohloubení teorie Neuro-vývojové stimulace a zejména na provádění testů a procvičování jednotlivých aktivit a cviků. Kurz je veden zážitkovou formou a vše si prakticky vyzkoušíte. Sdílet Přihlásit se na kurz Pro více informací o nadcházejícím kurzu klikněte na jeho název, zobrazí se více informací.

 • Pokračovací kurz NVS | Cortex Academy | PhDr. Marja Volemanová, PhD.

  Úvod pro odborníky Kurzy a semináře Úvodní kurz NVS Pokračovací kurz NVS Supervize NVS Terapie s Stimulace Neuro-vývojová terapie Neuro-vývojová stimulace Recenze Publikace Kontakty Pokračovací kurz NVS Dvoudenní kurz Neuro-vývojové stimulace NVS Pohybem se učíme je zaměřen na prohloubení teorie Neuro-vývojové stimulace a zejména na provádění testů a procvičování jednotlivých aktivit a cviků. Kurz je veden zážitkovou formou a vše si prakticky vyzkoušíte. Tento kurz je určen především pro pedagogy a další odborníky pracující s dětmi s poruchami učení a chování (logopedi, ergoterapeuti, fyzioterapeuti, lékaře, psychologové aj). Kurz ale může absolvovat kdokoliv po absolvování úvodního kurzu. Náplň kurzu prohloubení chápání teorie NVS, vzájemné závislosti a interakce senzomotorických systémů – hierarchie, vzájemné ovlivňování systémů senzomotorické systémy (hmat, vestibulární systém, propriocepce) – základní kameny učení testy na přetrvávající primární reflexy jak zlepšit senzoricko-senzitivní integraci: hry a aktivity na zlepšení rovnováhy hry a aktivity na zlepšení hmatu hry a aktivity na zlepšení propriocepce hry a aktivity na zlepšení čichu, sluchové a zrakové diferenciace podrobný rozbor a procvičení všech cviků, které jsou obsaženy v metodice NVS ​ Lektorka: PhDr. Marja Volemanová, PhD. ​ Kurz je dvoudenní a probíhá prezenční formou . První den je od 9 do 17 hodin, druhý den od 8 do 13 hodin. ​ Účastnický poplatek je 8200 Kč (včetně DPH) (V případě, že pořádáme kurz u Vás ve Vašich prostorách, na ceně se domluvíme individuálně). ​ V ceně pokračovacího kurzu Neuro-vývojové stimulace jsou zahrnuta tištěná skripta. Minimální počet účastníků je 12, maximální cca 20. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. ​ Termíny nadcházejících pokračovacích kurzů NVS Pokračovací kurz NVS Pohybem se učíme pro absolventy úvodního kurzu 8.-9.12. čt 08. 12. Horoměřice 08. 12. 9:00 – 09. 12. 13:00 Horoměřice, Spojovací 16000, 252 62 Horoměřice, Česko Dvoudenní kurz Neuro-vývojové stimulace- NVS Pohybem se učíme je zaměřen na prohloubení teorie Neuro-vývojové stimulace a zejména na provádění testů a procvičování jednotlivých aktivit a cviků. Kurz je veden zážitkovou formou a vše si prakticky vyzkoušíte. Sdílet Kurz je již obsazen Pokračovací kurz NVS Pohybem se učíme® pro absolventy úvodního kurzu 26.-27.1.2023 čt 26. 1. Horoměřice 26. 1. 2023 9:00 – 27. 1. 2023 13:00 Horoměřice, Spojovací 16000, 252 62 Horoměřice, Česko Dvoudenní kurz Neuro-vývojové stimulace- NVS Pohybem se učíme je zaměřen na prohloubení teorie Neuro-vývojové stimulace a zejména na provádění testů a procvičování jednotlivých aktivit a cviků. Kurz je veden zážitkovou formou a vše si prakticky vyzkoušíte. Sdílet Přihlásit se na kurz

 • Certifikovaná pracoviště | Cortex Academy | PhDr. Marja Volemanová, PhD.

  Kontaktní údaje Poskytovatel NVT Certifikovaná pracoviště Kontakty Certifikovaná pracoviště ​ Podívejte se, kde můžete najít ve vašem okolí certifikované poskytovatele Neuro-vývojové terapie a stimulace. Pracoviště Neuro-vývojové terapie (NVT) Marja Volemanová, Red Tulip, Praha ​ Pracoviště se zabývá: Neuro-vývojovou terapií, speciální pedagogikou a fyzioterapií Charakteristika pracoviště: Zaměříme se hlavně na dětí s „dysporuchy“, poruchy soustředění (ADHD, ADD), PAS (poruchy autistického spektra). ​ Adresa: Keltská 468, 25262 Statenice, Praha- západ ​ Kontaktní informace: +420 774 82 03 75 volemanova@Red-Tulip.cz www.Red-Tulip.cz Pracoviště Neuro-vývojové stimulace (NVS) PhDr. Kamila Balharová- Praha ​ PhDr. Kamila Balharová se věnuje převážně dětem se specifickými poruchami učení. Pracovala dlouhou dobu jako učitelka, poté jako speciální pedagožka na základní škole jak v běžných třídách, tak i s dětmi s poruchami učení. Je autorkou webu KamiNet určeného právě těmto dětem, pořádá semináře a píše pro děti s poruchami učení knihy, které pomáhají překonávat jejich obtíže. ​ Ve své soukromé praxi, která je na Praze 4 v Modřanech certifikovaným pracovištěm NVS, poskytuje diagnostiku i péči dětem s obtížemi při zvládání školních povinností, stejně tak předškolákům. Ve své práci využívá mnoho programů, mezi nimi i program Pohybem se učíme, který je zaměřený na inhibici přetrvávajících primárních reflexů. Seznam všech nabízených programů najdete na jejích osobních stránkách http://kamilabalharova.kaminet.cz/praxe.htm a na výukových stránkách: http://kaminet.cz ​ Adresa: Centrum rozvoje dětí, Vitošská 5, Praha 4 ​ Kontaktní informace: kamila@balhar.net Edial centrum s.r.o.- Brno ​ Edial centrum s.r.o. je soukromé poradenské pracoviště v Brně. Centrum si klade za cíl prevenci, odstraňování nebo alespoň zmírňování symptomů souvisejících s problémy v chování a učení. Těmito problémy může být nepozornost, špatný školní výkon, který neodpovídá IQ dítěte, projevy AD(H)D, autistické prvky, příznaky různých specifických poruch učení a podobně. Za tímto účelem využíváme metodu neuro-vývojové stimulace, EEG biofeedback a programy rozvíjející dílčí funkce dětí a žáků. Spolupracujeme s různými odborníky. V nejširší míře hlavně s odborníky z oblasti ortoptiky a logopedie. ​ Adresa: Edial centrum s.r.o., Palackého třída 33, Brno VCHOD PRŮJEZDEM DO 2.PATRA ​ Kontaktní informace: +420 770661299 centrum@edial.cz http://www.edial.cz CENTRUM SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PODPORY KOUZELEN- Kuřim Centrum Kouzelen je bezpečný prostor pro děti a rodiče, kteří to nemají jednoduché. Děti s obtížemi ve škole. Děti, které nezažívají úspěch, protože jim v tom brání různé obtíže ve čtení, psaní a počítání. Děti neposedné i výbušné a také pro děti, které mají potíže s jídlem. Poskytujeme speciálně pedagogickou péči, ve které propojujeme poznatky z neurovývojové stimulace, Handle přístupu, Snoezelen konceptu a konceptu hry s jídlem. Dětem se specifickými poruchami učení pomáháme v rámci individuálního doučování nalézt způsoby, jak si danou dovednost a znalost osvojit. Poskytujeme rovněž Snoezelen terapie a volnočasové aktivity. Pečujícím osobám, rodičům a pedagogickým pracovníkům nabízíme v rámci péče o dětskou klientelu vzdělávání a poradenství. ​ Adresa: Náměstí 1. května 63, Kuřim 664 34 ​ Kontaktní informace: +420 774 82 03 75725 726 393 rezervace@kouzelen.cz , dagmar@kouzelen.cz http://www.kouzelen.cz Denisa Žáková- Nový Bor ​ Na základní škole v Novém Boru se Denisa Žáková věnuje prevenci, diagnostice a nápravě poruch učení a chování celostním přístupem. U dětí řeší například nepozornost, špatný školní výkon, projevy ADHD, PAS, specifické poruchy učení. ​ Při práci využívá metodu Neuro-vývojové stimulace, nápravu dílčích oslabení výkonu (DOV), sestavuje individuální relaxační cviky, zabývá se psychosomatickými souvislostmi včetně práce s ranými traumaty. Spolupracuje s mnoha odborníky, převážně z oblasti psychologie a speciální pedagogiky. ​ Kontaktní informace: Denisa Žáková 777 997 360 zakova@zsnamesti.cz Centrum Chvilka s tužkou- Brno Centrum Chvilka s tužkou je soukromé poradenské pracoviště v Brně věnující se rozvoji potenciálu dětských klientů, kteří se potýkají s nejrůznějšími obtížemi, nejčastěji výukovými a emočními. Poskytuje psychologickou a speciálně-pedagogickou podporu ve formě diagnostiky i následné intervence. ​ Pracujeme v týmu speciální pedagožka - psycholožka. Ke klientům přistupujeme komplexně, s respektem k jejich osobnosti i kontextu jejich rodinného prostředí. Podle typu řešené problematiky využíváme v našem přístupu zejména principů neuro-vývojové stimulace (neuro-motorický rozvoj, inhibice primárních reflexů), Feuersteinova instrumentálního obohacování (celkový kognitivní rozvoj) a D.B. Elkonina (rozvoj jazykových schopností). Úzce spolupracujeme rovněž s ortoptistou a podle potřeby s dalšími odborníky. ​ Kontaktní informace: PhDr. Lenka Štěpánková, Ph.D. a Mgr. Věra Pražáková 777 847 885, 777 576 602 chvilkastuzkou@seznam.cz Logopedie Statenice, Mgr. Markéta Hrušková- Statenice Klinická logopedka Markéta Hrušková poskytuje odbornou logopedickou péči, Neuro-vývojovou stimulaci a speciálně-pedagogickou péči (orientační vyšetření školní zralosti, předškolní příprava a nápravná cvičení u dětí se specifickými vývojovými poruchami učení) Kontaktní informace: +420 775 037 612 logopedie.hruskova@gmail.com Mgr. Dana Zábranská- Mladá Boleslav Mgr. Dana Zábranská se věnuje převážně dětem se specifickými poruchami učení a chování. Je majitelkou Baby clubu Lachtánek, kde se intenzivně 20 let věnovala výuce kojeneckého plavání i rozvoji dětského vývoje z pohledu správného psychomotorického vývoje. V posledních letech pracovala i jako učitelka na 1.stupni ZŠ. Nyní působí jako speciální pedagožka na základní škole. ​ Ve své soukromé praxi, která je v Mladé Boleslavi certifikovaným pracovištěm NVS, poskytuje diagnostiku, následující intervenci i péči dětem s obtížemi při zvládání školních povinností i dospělým. V neposlední době i dětem předškolního věku. Ve své práci využívám mnoho reedukačních programů, mezi nimi i program Pohybem se učíme, který je zaměřený na inhibici přetrvávajících primárních reflexů. Služby jsou nyní zaměřeny i na doučování žáků a přípravu k přijímacím zkouškám. Nabídku poskytovaných služeb i programů najdete na osobních stránkách http://poradenstvi.lachtanek.cz ​ Kontaktní informace: Mgr. Dana Zábranská +420 734 273 007 d.zabranska@seznam.cz http://poradenstvi.lachtanek.cz Lampion- dětem i rodičům, z.s. - Zlín Lampion je pro rodiny s dětmi raného věku, nejvýše do 12 let. Lampion je pro děti, kterým některé věci nejdou tak, jako ostatním (v komunikaci, rozumových schopnostech, motorice, socializaci, sebeobsluze). Jedná se především o děti s opožděným vývojem, s problémy s pozorností, děti s neurovývojovými poruchami. Lampion je pro rodiče, kteří vnímají, že je jejich dítě v něčem jiné, ale neví úplně v čem. V rámci programů Lampion nabízí rodičům metodické vedení, jak dítě rozvíjet, jak s ním komunikovat, vždy s ohledem na individuální potřeby dítěte a rodiny. Lampion je i pro ty, kteří pracují s rodinami. Nabízí jim odborné semináře, workshopy a přednášky. ​ Kontaktní informace: Lampion-dětem i rodičům, z.s. +420 737 704 171 info@lampiondetem.cz www.lampiondetem.cz Edova poradna - Brno Soukromé speciálně-pedagogické poradenství S čím pomůžeme? Primární reflexy, předškolní příprava, program Maxík, Elkonin, logopedické poradenství, reedukace čtení a psaní,… Jak to děláme? Hlavně hravě, zábavně a s láskou! ​ Kontaktní informace: Edova poradna Sylva Vespalcová +420 608928388 ahoj@edovaporadna.cz www.edovaporadna.cz Soukromá speciálně pedagogická praxe Klára - Brno Soukromá speciálně pedagogická praxe Klára provozovaná Mgr. Klárou Jabůrkovou poskytuje podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodičům. Cílem SSPPK je, aby mohlo každé dítě zažít úspěch a cítilo se při svém vzdělávání a ve svém životě dobře. Pomocí individuálně sestavené podpory se zaměřuje na nápravu a zmírnění vzdělávacích obtíží souvisejících zejména s přetrvávajícími primárními reflexy, poruchami učení a pozornosti a PAS. Vítány jsou i děti s dalšími obtížemi a ty, jejichž obtíže zatím žádný oficiální název nemají ​ Kontaktní informace: Mgr. Klára Jabůrková 776 396 418 jaburkova@sspp-klara.com https://www.sspp-klara.com/ PhDr. Vlaďka Pirichová Soukromá speciálně pedagogická praxe - Mníšek pod Brdy Ve své praxi nabízím pomoc rodičům a dětem, zejména pokud se setkávají s neúspěchem ve škole. Během svého života jsem učila v běžných třídách, ale i ve třídách pro děti s poruchami učení. Působila jsem také na základní škole jako školní speciální pedagog. Vždy jsem inklinovala ke svobodnému učení, proto jsem se skupinou rodičů v Mníšku pod Brdy iniciovala vzdělávací program Začít spolu na zdejší základní škole. Své děti vzdělávám doma, a to byl také jeden z důvodů, proč jsem s kolegyní založila Podbrdský klub – svobodnou cestou, který je určen právě pro domškoláky. ​ Ve své praxi využívám mnoho podpůrných programů, které napomáhají k úspěchu při vzdělávání. ​ Kontaktní informace: PhDr. Vlaďka Pirichová vladka.pirichova@gmail.com https://vladkapirichova.cms.webnode.cz/ KidStim, každý den trochu! – Liberec KidStim pomáhá dětem, které trápí školní nebo sociální neúspěšnost. Pracuje s poruchami učení, ADHD, ADD, s vývojovou dysfázií, s dětmi, které mají s obtíže v oblasti pohybu. Učíme rodiče, jak se učit se svými dětmi, aby jim před stěžejními školními testy, dokázali být oporou. Učíme také děti, jak se učit se svými rodiči a nezbláznit se z nich. KidStim dále rozvíjí intelekt předškoláků a podporuje děti v efektivní práci během ročního odkladu školní docházky. Sympatizuje s námi liberecká PPP, logopedická poradna a podporu máme též v liberecké nemocnici na dětské rehabilitaci. Tak pojďte s námi, každý den trochu. ​ Kontaktní informace: KidStim Mgr. Ludmila Vrbová Řepková tel: +420 776 732003 kidstimtrochu@gmail.com www.kidstim.info Fyzioland ​ ​ Kontaktní informace: Fyzioland s.r.o. tel: +420 775 910 749 info@fyzioland.cz www.fyzioland.cz/ Mapa certifikovaných pracovišť

Zobrazit vše